Skip to content

Πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης θέσπισε η ΕΑΕΕ

«Πρόληψη & Αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης: Όραμα και Δράσεις της ΕΑΕΕ» ήταν το θέμα της ενημερωτικής συνάντησης της ΕΑΕΕ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 με ομιλητές τον Κάρολο Σαΐα, Πρόεδρο της Επιτροπής Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης ΕΑΕΕ και Διευθύνων Σύμβουλο της Interasco A.Ε.Γ.Α., την Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, την Κατερίνα Καλογήρου, Διευθύντρια Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων Eurolife FFH και Μέλος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης της ΕΑΕΕ και τον Ανδρέα Σούλη, Διευθυντή Αποζημιώσεων της Ergo και Μέλος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης της ΕΑΕΕ.

Στη συνάντηση ειπώθηκε μεταξύ άλλων:

Η ασφαλιστική απάτη – είτε οργανωμένη είτε ευκαιριακή – αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς ως ένα από τα πλέον σοβαρά και πολύπλοκα ζητήματα τα οποία οφείλει να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική βιομηχανία. Αφορά δε σε όλους τους κλάδους ασφάλισης και εξελίσσεται συνεχώς, δεδομένου οτι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί νέες μεθόδους και τάσεις. Τα τελευταία χρόνια, η απάτη μέσω του κυβερνοχώρου αποκτά σημαντικές διαστάσεις καθώς όλο και περισσότερες ασφαλιστικές δραστηριότητες διεξάγονται μέσω διαδικτύου, δήλωσε σχετικά η Διευθύντρια της ΕΑΕΕ.

Η κυρία Παπασπυροπούλου τόνισε ότι η αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης αποτελεί προτεραιότητα για την ασφαλιστική αγορά όπως και για τις υπόλοιπες ασφαλιστικές αγορές της Ευρώπης οι οποίες θεωρούν την πρόληψη και καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης ως “υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη”.

Στόχος των ασφαλιστών είναι το επίπεδο ελέγχου της ασφαλιστικής απάτης να είναι πολύ υψηλό σε ολόκληρο τον κλάδο, με σκοπό: να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα απάτης και – εκεί που εντοπίζεται – να αντιμετωπίζεται με τον πλέον αποτελεσματικό και ηχηρό τρόπο, ώστε τα χρήματα που εμπιστεύεται η κοινωνία στον ασφαλιστικό κλάδο να χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και έτσι να προστατεύεται η αξιοπιστία, η φήμη και φερεγγυότητα του κλάδου.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν δράσεις άλλων χωρών όπως η Ολλανδία, η Ισπανία και η Γαλλία, ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το ελληνικό “Πρωτόκολλο Αυτορρύθμισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Μελών ΕΑΕΕ για την Πρόληψη & την Αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης”.

Το Πρωτόκολλο αποτελεί ένα θεμελιώδη οδηγό (ορίζει γενικές αρχές / κανόνες & πρότυπα συμπεριφοράς) και ισχύει ως δεσμευτικό εργαλείο αυτορρύθμισης, χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία κάθε επιχείρησης. Ορίζει δε ως “Ασφαλιστική Απάτη” οποιαδήποτε σκόπιμη και παραπλανητική πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, με σκοπό την απόκτηση από το ίδιο το πρόσωπο ή τη διευκόλυνση τρίτων στην απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους, στο πλαίσιο μίας έγκυρης ή μη ασφαλιστικής σύμβασης. Ο όρος «ασφαλιστική απάτη» καλύπτει την απάτη κατά την ανάληψη του κινδύνου και την αποζημίωση.

Στόχοι του Πρωτοκόλλου:

-Να εκφραστεί προς πάσα κατεύθυνση η ισχυρή βούληση της ΕΑΕΕ για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης

-Να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση του προβλήματος & η ευαισθητοποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Διοίκησης & εργαζομένων) και συνεργατών τους

-Να προτρέπονται με σαφήνεια τα Μέλη της ΕΑΕΕ να υιοθετούν κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς

-Να επιτρέπεται στην ΕΑΕΕ να υπερασπίζεται με μεγαλύτερη ευχέρεια τα συμφέροντα των μελών της προς δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς & να συνάπτει σχετικές συμφωνίες

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη της ΕΑΕΕ με το Πρωτόκολλο δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις ακόλουθες Αρχές:

  1. Ενσωμάτωση Πολιτικής Καταπολέμησης ασφαλιστικής απάτης στην οργάνωση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεσπίζουν πολιτική, διαμορφώνουν τις κατάλληλες διαδικασίες, διαμορφώνουν εσωτερική διακριτή δομή και μεριμνούν για τη διαρκή επιμόρφωση των εργαζομένων – συνεργατών της εν λόγω δομής.

  1. Άριστη Συνεργασία εντός και εκτός του κλάδου, στο πλαίσιο και με τους όρους που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνεργάζονται, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς, εφαρμόζουν συστηματικά και με ακρίβεια τους κανόνες της Σύμβασης Άδειας Χρήσης Αρχείου Διεύθυνσης Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.) της ΕΑΕΕ και διαμορφώνουν τις σχέσεις συνεργασίας και τις συμφωνίες τους με τρίτους.

  1. Ισχυρή και αποτελεσματική προσήλωση στην Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλιστικής απάτης & στην Πρόληψη

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διατηρούν τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους διαρκώς ευαισθητοποιημένους, διενεργούν πάντοτε έλεγχο, δραστηριοποιούνται ενεργά με σκοπό να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τυχόν τρωτότητες, διενεργούν πάντοτε έλεγχο ακεραιότητας του υποψήφιου συνεργαζόμενου τρίτου και συνεισφέρουν ενεργά στις επικοινωνιακές πρωτοβουλίες του κλάδου.

  1. Υιοθέτηση αποτελεσματικών τεχνικών για την αποτελεσματική ανίχνευση, διερεύνηση, αποδεικτική διαδικασία και ανάλυση δεδομένων :

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μεριμνούν ώστε όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες να γνωρίζουν τον τρόπο αναγνώρισης/ερμηνείας των ενδείξεων και τον τρόπο που πρέπει να ενεργήσουν, όπως και τα έντυπα και η επικοινωνία εν γένει να χρησιμοποιηθούν ως έγγραφα με αποδεικτική ισχύ. Διενεργούν συστηματικό έλεγχο σε αιτήσεις ασφάλισης, αξιώσεις, δηλώσεις ή/και έγγραφα που προορίζονται ως θεμελίωση μεταβολής ή ως αίτημα αποζημίωσης για ενδείξεις, οι οποίες δικαιολογούν περαιτέρω έλεγχο ή διερεύνηση. Κάνουν συστηματική χρήση των διαθέσιμων εσωτερικών και εξωτερικών δομών και πηγών πληροφοριών. Δεσμεύονται να ενημερώνουν συστηματικά και με ακριβή στοιχεία και πληροφορίες το Αρχείο Διεύθυνσης Πληροφορικής (Υ.Σ.Α.Ε.) της ΕΑΕΕ σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτου.

5. Αποτελεσματική διεκπεραίωση υποθέσεων:

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε περίπτωση διαπιστωμένης απάτης απαιτούν, στον βαθμό που είναι δυνατόν, την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Έπειτα από κάθε εντοπισμό απάτης, εξετάζουν εάν η έρευνα που προηγήθηκε αποκάλυψε κίνδυνο που εμπεριέχεται σε ασφαλιστικό προϊόν ή στις επιχειρηματικές διαδικασίες της
επιχείρησης.

6. Συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης των παραπάνω Αρχών:

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρακολουθούν συστηματικά τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους και συζητούν τα παραπάνω θέματα σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης σε ετήσια βάση ή συχνότερα, εφόσον οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Κάθε χρόνο επαναξιολογούν τα μέτρα που εφαρμόζουν για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης με βάση τα αποτελέσματα αναλύσεων κινδύνων και διενεργούν τις απαραίτητες
διορθώσεις. Υποβάλλεται ετησίως έκθεση προόδου και ελλείψεων σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης. Κάθε χρόνο υποβάλλουν έκθεση προς την ΕΑΕΕ.

Η κυρία Κατερίνα Καλογήρου συμπλήρωσε πώς μέσω του Πρωτοκόλλου οι ασφαλιστικές εταιρείες δεσμεύονται και για τα εξής:

Να παρακολουθούν συστηματικά τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ασφαλιστικής απάτης και συζητούν τα παραπάνω θέματα σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης σε ετήσια βάση ή συχνότερα, εφόσον οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

Κάθε χρόνο να επαναξιολογούν τα μέτρα που εφαρμόζουν με βάση τα αποτελέσματα (νέων) αναλύσεων κινδύνων και διενεργούν τις απαραίτητες διορθώσεις. Να υποβάλλουν ετησίως έκθεση προόδου και ελλείψεων σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης.

Να μετρούν περιοδικά τον βαθμό υλοποίησης και εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου και το επίπεδο της καταπολέμησης της απάτης μέσα στην οργάνωσή τους.

Κάθε χρόνο να υποβάλλουν έκθεση προς την Ε.Α.Ε.Ε., στην οποία να αναφέρονται ιδίως οι δραστηριότητες και τα μέτρα που εφαρμόζουν για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης, καθώς και τα αποτελέσματα της επιχείρησης στον τομέα αυτό.

Προτεινόμενο περιεχόμενο της έκθεσης προς την Ε.Α.Ε.Ε.:

-Πλαίσιο & Οργανωτική Δομή που εφαρμόζει η ασφαλιστική για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης

-Μέτρα πρόληψης & καταστολής της απάτης

-Μορφές ασφαλιστικής απάτης (μοτίβα, τάσεις) που εντοπίζει

-Προτάσεις της ασφαλιστική προς την Επιτροπή της ΕΑΕΕ για δράσεις πρόληψης & αντιμετώπισης σε κλαδικό επίπεδο

Τέλος παρουσίασε τα μέτρα (πρόληψης, εντοπισμού & αντιμετώπισης) που πρέπει να εφαρμόζει κάθε ασφαλιστική εταιρεία:

❑ Χρήση anti-fraud software / data analytics

❑ Εκπαίδευση/ διαρκής επιμόρφωση του ειδικού προσωπικού

❑ Ευαισθητοποίηση – εκπαίδευση των εργαζομένων & των διαμεσολαβητών

❑ Έλεγχος ακεραιότητας στα στελέχη & τους υπαλλήλους της εταιρείας

❑ Έλεγχος ακεραιότητας στους συνεργαζόμενους τρίτους

❑ Πλαίσιο Whistleblowing (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937, ν. 4990/22)

❑ Αξιολόγηση της έκθεσης στον κίνδυνο της ασφαλιστικής απάτης κατά τον σχεδιασμό νέων προϊόντων & διαδικασιών της ασφαλιστικής επιχείρησης

❑ Remediation actions για την ενίσχυση του περιβάλλοντος ελέγχου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης στον κίνδυνο της ασφαλιστικής απάτης

❑ Τήρηση από την ασφαλιστική επιχείρηση βάσης δεδομένων με εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα ασφαλιστικής απάτης

1 Comment

  1. Avatar

    Εξαιρετικό το άρθρο για την αντιμετώπιση και τον έλεγχο που πρέπει να πραγματοποιείται συχνά στην ασφαλιστική βιομηχανία ώστε να μην μπορεί να γίνονται ατασθαλίες στον χώρο των αποζημιώσεων,αλλά να παίρνονται ορθές αποφάσεις και αξιολογήσεις σχετικά με τις διατάξεις του νόμου περί ασφαλιστικής απάτης…!!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *