Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων - Στοιχεία έτους 2021

1 Ιουλίου 2022

Στην έρευνα του 2021 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 4 ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το σύνολο της κάλυψης των πληρωμάτων πλοίων μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

 1. Τα μεγέθη της ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων
  1.1 Το αποτέλεσμα της έρευνας
  Στον πίνακα 1 καταγράφονται τα συγκεντρωτικά μεγέθη των ετών 2021 και 2020 αναφορικά με την κάλυψη των πληρωμάτων πλοίων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο καθώς και οι αντίστοιχες ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές.
  Συνολικά 998 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2021 (977αντίστοιχα το 2020). Δηλώθηκαν 1.717 ζημιές (1.494 το 2019) για τις οποίες πληρώθηκαν 0,7 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,6 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2020 ήταν 0,4 εκατ. € και 0,9 εκατ. €.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του έτους 2021 (για το 2020 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: ενώ υπήρξε μια μικρή αύξηση στο πλήθος των συμβολαίων τον τελευταίο χρόνο, αυξήθηκαν αρκετά (+14,9%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.

Μεγαλύτερη όμως ήταν η αύξηση τόσο στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (+80,0%) όσο και στο απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+81,4%).

1.2. Κανάλια διαμεσολάβησης
Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά κανάλι διαμεσολάβησης πραγματοποιήθηκε και για το έτος 2021, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2019 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (69,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (17,0% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

 1. Ανάλυση αποζημιώσεων ανά αιτία
  Στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια που προκάλεσαν τις αποζημιώσεις, ξεχωριστά για τις πληρωθείσες και τις εκκρεμείς. Τα αίτια κατηγοριοποιούνται ως εξής: θάνατος (από ασθένεια ή από ατύχημα), μόνιμη ανικανότητα, πρόσκαιρη ανικανότητα (από ασθένεια ή από ατύχημα), περίθαλψη, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και παλιννοστήσεις-αντικαταστάσεις.
  2.1 Ανάλυση αιτιών για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2021, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών και τα μεγαλύτερα ποσά
  αποζημιώσεων αντιστοιχούν στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

2.2 Ανάλυση αιτιών για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις
Σύμφωνα με τα δεδομένα των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία, οι οποίες καταγράφηκαν στο τέλος του έτους 2021, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών εκκρεμών αποζημιώσεων αντιστοιχεί στις παλιννοστήσεις – αντικαταστάσεις, ενώ το μεγαλύτερο ποσό εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχεί σε πρόσκαιρη ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα.

 1. Μελέτη των αποζημιώσεων
  Στη συνέχεια καταγράφονται οι αποζημιώσεις του κλάδου αθροιστικά ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αναλύεται στατιστικά η χρονική εξέλιξή τους.
  3.1 Καταγραφή των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος
  Στην παρούσα παράγραφο καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα τελευταία εννέα χρόνια. Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν αφορούν στις πληρωθείσες αποζημιώσεις, τις εκκρεμείς αποζημιώσεις, το πλήθος των ζημιών που πληρώθηκαν κι έκλεισαν καθώς και αυτών που εκκρεμούν για τη χρονική περίοδο 2013-2021.

3.2 Στατιστική επεξεργασία εξέλιξης των αποζημιώσεων
Η συγκέντρωση των στοιχείων των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος στην προηγούμενη παράγραφο επιτρέπει την στατιστική επεξεργασία τους με τη μέθοδο chain-ladder με σκοπό να διατυπωθούν εύλογες προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη της πορείας των αποζημιώσεων και του πλήθους των ζημιών. Τα διαθέσιμα δεδομένα πιθανώς να δίνουν μία εύλογη εικόνα για την εξέλιξη των μεγεθών και των δεικτών.

Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται τα ποσά των αποζημιώσεων (συσσωρευμένες πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός της εξεταζόμενης περιόδου και εκκρεμείς αποζημιώσεις στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου) για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων (στήλες α και β). Στη στήλη γ, οι αποζημιώσεις επανεκτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου chain-ladder. Βασική προϋπόθεση εφαρμογής της μεθόδου είναι ότι οι πληροφορίες του παρελθόντος είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές για το μέλλον. Το υπολογιζόμενο ποσοστό εκκρεμότητας δείχνει το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου επί του συνόλου των υπολογιζόμενων αποζημιώσεων (εκκρεμών και πληρωθεισών) για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πλήθη των ζημιών (συσσωρευθείσες πληρωθείσες ζημιές εντός της εξεταζόμενης περιόδου και εκκρεμείς στο τέλος της) κι επανεκτιμάται το σύνολο των ζημιών. Στο τέλος, εξάγεται το ποσοστό των εκκρεμών ζημιών επί του εκτιμώμενου πλήθους για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος

Στον επόμενο πίνακα υπολογίζονται οι μέσες τιμές της συνολικής ζημίας, της πληρωθείσας ζημίας και της εκκρεμούς ζημίας, μετά την επανεκτίμηση των αποζημιώσεων των τελευταίων εννέα ετών.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας. Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Οι ψηφιακές αιτήσεις αποζημίωσης ευνοούν τις απάτες (συνέντευξη)

Ανδρέας Κίτσιος, SAS: Αναμένουμε αύξηση ψευδών αξιώσεων - Στη σωστή κατεύθυνση το πλάνο της ΕΑΕΕ για προστασία των εταιρειών αλλά...

Close