Skip to content

Όροι ανανέωσης Νοσοκομειακών ανα εταιρεία (β’ μέρος)

Σε συνέχεια του άρθρου “Διαβάστε τους όρους ετήσιας ανανέωσης Νοσοκομειακών ανά εταιρεία” δημοσιεύουμε σήμερα τους όρους των Ατλαντική Ένωση, Εθνική Ασφαλιστική, Interlife, Generali και Eurolife  (με τυχαία σειρά).

Πρόκειται στην ουσία για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας όταν έρχεται η ώρα για την ετήσια ανανέωση.

Σημειώνεται ότι εταιρίες όπως η Εθνική, η Groupama, η Interlife, προσφέρουν ακόμη ισόβια συμβόλαια, τους όρους των οποίων παρουσιάζουμε παρακάτω, παρότι εκδίδουν και ετησίως ανανεούμενα.

Θεωρώντας ότι τα ισόβια προσφέρουν καλύτερους όρους  από τα ετησίως ανανενούμενα και μη θέλοντας να αδικήσουμε τις συγκεκριμένες εταιρείες εφόσον πρόκειται για σύγκριση όρων, παρουσιάζουμε σε όσες το διαθέτουν, τους όρους του ισοβίου.

Σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε “διαγωνισμό εταιρειών” – άλλωστε κάθε εταιρεία κρίνεται από το σύνολό της,  αλλά να διευκολύνουμε την δουλειά του Διαμεσολαβητή που πρέπει να επιλέξει ένα πρόγραμμα για τον πελάτη του.

 

Aτλαντική Ένωση

ΑΡΘΡΟ 150: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας ασφάλισης καθορίζεται σε ένα (1) έτος. Σε κάθε ετήσια επέτειο και με την προϋπόθεση ότι η Βασική Ασφάλιση Ζωής είναι σε ισχύ η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα:

 1. Τροποποίησης των παροχών και όρων και της αναπροσαρμογής των οσφαλίστρων για το σύνολο των ασφαλισμένων με αυτό το είδος ασφάλισης. Η Εταιρία νημερώνει εγγράφως τον Συμβαλλόμενο ή και τον Ασφαλισμένο για τις μεταβολές αυτες ένα (1)μήνα πριν τη λήξη της ετήσιας διάρκειας του ασφαλιστηρίου. Με την καταβολή απο τον Συμβαλλόμενο νέο παρεμφερές με αυτό που διέθετε πρόγραμμα, καθώς και τους όρους ασφάλισης, τις παροχές και το ύψος των ασφαλίστρων, προκειμένου ο Συμβαλλόμενος ή και ο Ασφαλισμένος να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει την ασφάλισή του με το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα, χωρίς την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιμότητας του ασφαλισμένου.

Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία δεν θα προβεί στη μονομερή τροποποίηση των όρων, των παροχων και των ασφαλίστρων για οποιοδήποτε μεμονωμένο ασφαλισμένο.

 

Εθνική Ασφαλιστική

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Το παρόν παράρτημα παεύει να ισχύει όταν επέλθει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α)Αν δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο για το παρόν παράρτημα.

β)Αν το Ασφαλιστήριο Ζωής, του οποίου το παρόν είναι παράρτημα, λήξει ή ακυρωθεί ή εξαγορασθεί ή γίνει ελεύθερο από παραπέρα καταβολή ασφαλίστρων.

γ)Για τον ασφαλισμένο ή τον/την σύζυγο η καλύψη ΙΙ παύει να ισχύει στην επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την εξηκοστή πέμπτη (65) επέτειο της γέννησής τους.

δ)Προκειμένου για παιδιά που ασφαλίζονται ως εξαρτώμενα μέλη, το παρόν παράρτημα παύει να ισχύει στην επέτειο του ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την εικοστή πέμπτη (25η) επέτειο της γέννησής τους ή από την ημερομηνία που θα παντρευτούν αν προηγηθεί.

Ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για το παρόν παράρτημα μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της ισχύος του, δεν δημιουργούν καμία υποχρέωση για την Εταιρεία, παρά μόνο για άτοκη επιστροφή τους.

 

Eurolife

Άρθρο 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη ισχύει για 1 (ένα) έτος.

Η ισχύς της λήγει την ημερομηνία λήξης ισχύος που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου Ζωής.

Η ισχύς της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης τερματίζεται με τον τερματισμό της ισχύςο της Βασικής Ασφάλειας Ζωής για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 9. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Πριν την εκάστοτε λήξη του Ασφαλιστηρίου Ζωής η Εταιρία θα αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο ειδοποίηση που θα περιέχει τα νέα ασφάλιστρα που θα ισχύουν για την επόμενη ασφαλιστική περίοδο για τη Βασική Ασφάλιση Ζωής και για την παρούσα κάλυψη, καθώς και την ημερομηνία πληρωμής αυτών. Τα νέα ασφάλιστρα εφαρμόζονται στο σύνολο των Ασφαλισμένων της συγκεκριμένης κάλυψης αναλόγως της ηλικίας τους. Τυχόν επασφάλιστρο που έχει καθορισθεί στο Ασφαλιστήριο κατά την σύναψη της ασφάλισης υπολογίζεται επί των εκάστοτε νέων ασφαλίστρων.

Η πληρωμή των ασφαλίστρων μέχρι την ορισθείσα στην παραπάνω ειδοποίηση ημερομηνία πληρωμής συνεπάγεται την ανανέωση της κάλυψης του Ασφαλισμένου με την παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη για μια ασφαλιστική περίοδο κάθε φορά και με τους ίδιους Όρους και Παροχές όσον αφορά την προβλεπόμενη στο Άρθρο 2 Κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Παρόχους των παροχών που προβλέπονται στο Άρθρα 3 (Παροχή Ετήσιου Προληπτικού Ελέγχου), 4 (Παροχή Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης), 5 (Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και 6 (Παροχή Extra Care), οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο, να τροποποιήσει τις συγκεκριμένες παροχές ή και να καταργήσει την παροχή Extra Care κατά την ανανέωση της παρούσας κάλυψης.

Η μη πληρωμή των ασφαλίστρων μέχρι και την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής έχει ως συνέπεια την μη ανανέωση της Βασικής Ασφάλισης Ζωής και της παρούσας Συμπληρωματικής Κάλυψης. Τυχόν πληρωμή των ασφαλίστρων μέτα την κατά τα ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεπάγεται την εκ νέου απόδειξη της ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου και δεν δημιουργεί υποχρέωση της Εταιρείας να ανανεώσει την Βασική Ασφάλισης Ζωής και την παρούσα Συμπληρωματική Κάλυψη.

 

Interlife

Η κάλυψη που παρέχεται από αυτή τη παροχή θα λήγει αυτόματα

Με τη διακοπή πληρωμής ασφαλίστρων για το Ασφαλιστήριο ή για την παροχή αυτή

Όταν για οποιοδήποτε λόγο το υπό την ιδιότητα της/του συζύγου του ασφαλισμένου «εξαρτημένο μέλος» αποβάλει την κατά νόμο ιδιότητα της/του.

Όταν τα παιδιά του ασφαλισμένου ή της/του νομίμου συζύγου του ασφαλισμένα υπό την ιδιότητα του «εξαρτημένου μέλους» υπερβούν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων και Ασθενειών ή και πριν την συμπλήρωση αυτών των ορίων από την τέλεση του γάμου των.

Αν η Εταιρία εισπράξει ασφάλιστρα ή καταβάλει αποζημίωση μετά τη λήξη της κάλυψης υποχρεούται να επιστρέψει τα ασφάλιστρα και δικαιούται να απαιτήσει την αποζημίωση που κατέβαλε πριν λήξει ή για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

Generali

Άρθρο 9

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Η διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου είναι ετήσια και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο.

Το Ασφαλιστήριο λήγει:

 1. Την «ημερομηνία λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.
 2. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάρκειας του Ασφαλιστηρίου.

α). Η Εταιρεία ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της ετήσιας διάρκειας του Ασφαλιστηρίου, ενημερώνει γραπτά τον Συμβαλλόμενο για τα ασφάλιστρα που θα προσδιορίζονται για το επόμενο ασφαλιστικό έτος και την ημερομηνία καταβολής αυτών. Με την καταβολή από τον Συμβαλλόμενο των ασφαλίστρων αυτών έως την ορισθείσα ημερομηνία οφειλής των, το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα για ένα (1) έτος με τους ίδιους όρους και παροχές του Ασφαλιστηρίου που ίσχυσε κατά το αμέσως προηγούμενο ασφαλιστικό έτος, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, και χωρίς έλεγχο υγείας του Ασφαλισμένου.

Η Εταιρεία στην ετήσια ανανέωση του Ασφαλιστηρίου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παροχών και όρων και των αντίστοιχων ασφαλίστρων για όλους τους Ασφαλισμένους με αυτό το είδος ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία ενημερώνει γραπτά τον Συμβαλλόμενο ή και Ασφαλισμένο για τις μεταβολές αυτές ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της ετήσιας διάρκειας του Ασφαλιστηρίου. Με την καταβολή από τον Συμβαλλόμενο των ασφαλίστρων έως την ορισθείσα ημερομηνία οφειλής των , το Ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα για ένα (1) έτος με τους όρους και παροχές όπως τροποποιήθηκαν από την Εταιρεία και χωρίς έλεγχο υγείας του Ασφαλισμένου.

β) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην ετήσια ανανέωση του Ασφαλιστηρίου, να καταργήσει τις παροχές του Ασφαλιστηρίου για το σύνολο των ασφαλισμένων με αυτές. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία, εάν διαθέτει παρεμφερές είδος ασφάλισης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει γραπτά στον Συμβαλλόμενο το είδος ασφάλισης, τους όρους ασφάλισης, τις παροχές και το ύψος ασφαλίστρων για να αποφασίσει ο Συμβαλλόμενος ή και Ασφαλισμένος εαν θα συνεχίσει την ασφάλιση με το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα.

17 Comments

 1. Avatar

  Πολύ καλη η βοηθεια σας ευχαειστω

 2. Avatar

  Καλημέρα σας, στις εταιρίες με τα ισόβια προγράμματα έχετε βάλει την Εθνική που το σταματάει και δεν έχετε βάλει τη Μινέττα που έχει μόνο ισόβια προγράμματα.

 3. Avatar

  Καλησπέρα, ως ασφαλιστής της εθνικης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η εθνική δεν σταματάει να πουλάει ισοβια προγραμματα και όσο αφορά τα οικογενειακά προγράμματα υγείας στα εξαρτημένα μέλη (παιδιά) στην ηλικία των 23 ετών που παύουν να είναι εξαρτημένα μέλη σε ένα οικογενειακό πρόγραμμα αν το επιθυμούν γίνεται το ίδιο ατομικό ΙΣΌΒΙΟ συμβόλαιο στο όνομα του παιδιού με τους ίδιους όρους -παροχές ανεξάρτητα αν υφίσταται σαν πρόγραμμα ακόμα στην αγορά.

 4. Avatar

  Φιλε Αντωνη
  Ειναι σιγουρο οτι δεν εχεις σωστη ενημερωση. Η Εθνικη δεν σταματαει τα ισοβια προγραμματα, απλα εμπλουτιζει την γκαμα της και με ετησιως ανανεουμενα.
  Ευχαριστω

 5. Avatar

  Για να υπαρχει μια πιο πληρη εικονα και γνωση για τους ορους των συμβολαιων της Εθνικης, θα ηταν καλο να γραφτει και το αρθρο 12 με τιτλο <>

 6. Avatar

  Ο Κος Αντώνης έχει λανθασμένη πληροφορία. Τα νοσοκομειακά προγράμματα της Εθνικής είναι ΙΣΟΒΙΑ για όλους ακόμα και αν λήξει η βασική ασφάλεια για τον ασφαλιζόμενο, τα δε μέλη συνεχίζουν με το ίδιο νοσοκομειακό. Αυτό έγινε και στην οικογένεια μου και έχω προσωπική εμπειρία. Συγνώμη αλλά πρέπει όταν αναφέρουμε κάτι να είμαστε σίγουροι γιαυτό που γράφουμε.

 7. Avatar

  Να ενημερωσω οτι και η Ευρωπαικη Πιστη εχει ισοβια νοσοκομειακα προγραμματα.

 8. Avatar

  Αν θέλετε, ζητείστε πληροφορίες από το marketing της Εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ να εμπλουτίσετε το άρθρο σας, γιατί τα ισόβια προγράμματα από υγιείς και αξιόπιστες εταιρίες ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο ….

 9. Avatar

  Όπως είπαν και άλλοι σχολιαστές, όσον αφορά την Εθνική το συγκεκριμένο άρθρο δεν δείχνει πλήρως την πραγματικότητα. Από τη μια η κάλυψη ΙΙ αφορά μόνο τις Διαγνωστικές εξετάσεις στα προγράμματα που τις έχουν ενσωματωμένες (αυτή η κάλυψη όντως λήγει στα 65), και από την άλλη υπάρχει ένα άλλο άρθρο που προβλέπει τι γίνεται στην περίπτωση λήξης της βασικής αλλά και μετά τα 25 έτη του καλυπτόμενου μέλους. Και στις δύο περιπτώσεις η κάλυψη συνεχίζεται ισοβίως και με τους ίδιους όρους-πρόγραμμα με μια δήλωση του ασφαλισμένου πριν τη λήξη – και χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας. Η μόνη εξαίρεση είναι το Πλεονεκτικό το οποίο αναφέρει ότι για καλυπτόμενα τέκνα, μετά τα 25 τους θα δοθεί ένα παραπλήσιο πρόγραμμα χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας και ισοβίως.

 10. Avatar

  Κοιτάξτε και Groupama , έχει εξαιρετικά Ισόβια αλλά και ετησίας ανανέωσης!

 11. Avatar

  Ισόβια ήταν και της Ασπίδας από ότι θυμάμαι.
  Σε ένα χρόνο το πολύ μόνο ετησίως θα υπάρχουν. Μιλάτε σαν να παίρνετε σύνταξη μέσα στο 2015.
  Δείτε αλλιώς τα πράγματα.

  • Avatar

   Φαντάζομαι θα εξαιρείς την Εθνική, στο παράδειγμα της Ασπίς…

   • Avatar

    Φυσικά.
    Το καμάρι της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς που συντηρούμε όλοι χρόνια τώρα.

 12. Avatar

  Σαν ασφαλιστικός σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής θα πρέπει να σας επισημάνω ότι τα προγράμματα της Εθνικής με ετήσια ανανέωση, ανανεώνονται Ισοβίως για τον κυρίως ασφαλισμένο και την σύζυγο. Όσο για τα τα παιδιά σαν εξαρτώμενα μέλη είναι στο οικογενειακό πακέτο μέχρι τα 30, εκτός και αν παντρευτούν πιο πριν, οπότε θα συνεχίσουν το αντίστοιχο πρόγραμμα ισοβίως χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας! Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεχίσει η σύζυγος σε δικό της πακέτο!
  Φυσικά η Εθνική συνεχίζει να παρέχει Ισόβια προγράμματα.
  Ευχαριστώ.

  • Avatar

   Καλά το γράφεις.
   Σύμβουλος της Εθνικης. Ιδιοκτησία. Των πελατών σου να γίνεις.
   Συμβουλή από έναν παλιό.

  • Avatar

   ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ …25 ΟΧΙ 30

   • Avatar

    σωστό 25..όχι 30!
    τα υπόποιπα ισχύουν όπως τα είπε ο κ. Ματωνάκης.
    δεν χρειάζεται μερικοί εδώ μέσα όμως να βγάζεται ειρωνεία και πικρία.
    όλοι οιασφαλιστικοί σύμβουλοι έχουν καλές και κακές στιγμές με τις εταιρείες που συνεργαζονται.


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *