ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων-Στοιχεία έτους 2020

19 Οκτωβρίου 2021

Η έρευνα

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό έχει διαμορφώσει σχετικό ερωτηματολόγιο, εστιάζοντας στον στατιστικό προσδιορισμό τόσο του ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου συνολικά όσο και του πλήθους και του ποσού των δηλωθεισών ζημιών για το σύνολο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο:
• Καταγράφει τα μεγέθη της κάλυψης (πλήθος συμβολαίων και ασφαλισμένα κεφάλαια) συνολικά καθώς και ανά κατηγορία ταξιδιού (εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, Ελλάδα τόπος αναχώρησης / προορισμού)
• Αναλύει το πλήθος των ζημιών και τις αποζημιώσεις (πληρωθείσες και εκκρεμείς) ανά κατηγορία ταξιδιού και ανά αιτία ζημιάς
• Καταγράφει την εξέλιξη των ζημιών σε πλήθος και σε ποσό, τα τελευταία 10 χρόνια
• Αναζητά την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι διαμεσολάβησης

Στην έρευνα του 2020 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 19 ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 83,5% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις όσων επιχειρήσεων ανταποκρίθηκαν στην έρευνα για το 2020. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη.

Το ερωτηματολόγιο ζητούσε πληροφόρηση για τα πλήθη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για το σύνολο ασφαλισμένων κεφαλαίων καθώς και την ανάλυση του πλήθους των ζημιών και των αποζημιώσεων ανά κατηγορία ταξιδιού, ως ακολούθως:
• Ταξίδι εντός Ελλάδος αποκλειστικά
• Η Ελλάδα είναι τόπος αναχώρησης / προορισμού
• Η αναχώρηση / ο προορισμός βρίσκεται εκτός Ελλάδος.

Για την ανάγνωση και την κατανόηση των μεγεθών της παρούσας αναφοράς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτά έχουν αποτυπωθεί με βάση την πληροφόρηση που υπήρχε έως την 31/12/2020.

Επομένως, για τον υπολογισμό του τελικού κόστους των αποζημιώσεων του έτους 2020, θα πρέπει να συνυπολογιστεί η μελλοντική εξέλιξη του πλήθους των ζημιών και του ποσού των αποζημιώσεων στο βάθος του χρόνου, πληροφόρηση που δεν ήταν γνωστή κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας αναφοράς.

 1. Τα μεγέθη της ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων
  1.1 Καταγραφή ασφαλισμένων κινδύνων
  Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών επί του σκέλους του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στα πλήθος εκδοθέντων / ανανεωθέντων συμβολαίων (συμπεριλαμβάνονται οι Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν φορτώσεις), καταγράφηκαν 66.376 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2020, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2021.
  Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε τα 16,5 δισ. €. Τα συμβόλαια και τα ασφαλισμένα κεφάλαια κατανέμονται ως εξής:

1.2. Κανάλια διαμεσολάβησης
Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά κανάλι διαμεσολάβησης πραγματοποιήθηκε και για το έτος 2020, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων), διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας (των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (68.51% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (16,93% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

 1. Ζημιές - αποζημιώσεις
  Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2020 δηλώθηκαν 1.039 ζημιές εντός του
 2. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 1,05 εκατ. € εντός του 2020, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2020 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,6 εκατ. €.
  Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2020). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα διαφέρει όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι την λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους.
  2.1 Καταγραφή ζημιών - αποζημιώσεων
  Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το μέγεθος των ζημιών παρουσιάζονται στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν.

Η ποσοστιαία κατανομή αυτών επί του συνόλου των ζημιών και των αποζημιώσεων για το 2020 φαίνεται στον επόμενο πίνακα.

2.2 Ανάλυση αποζημιώσεων ανά αιτία
Στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια που προκάλεσαν τις ζημιές των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ξεχωριστά για το πλήθος των δηλωθεισών ζημιών, για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς αποζημιώσεις στο τέλος του 2020.

Για τις ζημιές για τις οποίες υπήρξε αναλυτική πληροφόρηση ως προς την αιτία τους, ακολουθεί η ταξινόμησή τους ανά τύπο ταξιδιού.

Στον πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται η μέση ζημία ανά τύπο ταξιδιού και ανά αιτία, σύμφωνα με την υπάρχουσα πληροφόρηση μέχρι 31/12/2020.

 1. Μελέτη της εξέλιξης των αποζημιώσεων
  4.1. Καταγραφή των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος
  Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τον κλάδο των μεταφερομένων εμπορευμάτων. Τα στοιχεία αφορούν τα τελευταία δέκα έτη (2011 – 2020). Η συγκέντρωσή τους αποσκοπεί στην παρακολούθηση της «ωρίμανσης» των αποζημιώσεων σε βάθος χρόνου ως προς το πλήθος τους και το ποσό τους. Τα στοιχεία τα οποία υπέβαλαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν να κάνουν με τις καταβληθείσες αποζημιώσεις πριν την αφαίρεση των επανεισπράξεων, τις
  επανεισπράξεις, τις εκκρεμείς αποζημιώσεις, το πλήθος των ζημιών οι οποίες πληρώθηκαν κι έκλεισαν καθώς κι αυτών οι οποίες εκκρεμούν.

4.2. Επεξεργασία των στοιχείων των αποζημιώσεων
Η συγκέντρωση των στοιχείων των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος στην προηγούμενη παράγραφο επιτρέπει την επεξεργασία τους με τη μέθοδο chain-ladder με σκοπό να διατυπωθούν εύλογες προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη της πορείας των αποζημιώσεων και του πλήθους των ζημιών. Τα διαθέσιμα δεδομένα από πλευράς χρονικής διάρκειας της περιόδου κάλυψης είναι σχετικά επαρκή για να δώσουν μία εικόνα για την εξέλιξη των
μεγεθών.

Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται τα ποσά των αποζημιώσεων (συσσωρευμένες πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός της εξεταζόμενης περιόδου και εκκρεμείς αποζημιώσεις στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου) για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων (στήλες α και β). Στη στήλη γ, οι αποζημιώσεις επανεκτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου chain-ladder.

Βασική προϋπόθεση εφαρμογής της μεθόδου είναι ότι οι πληροφορίες του παρελθόντος είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές για το μέλλον. Το υπολογιζόμενο ποσοστό εκκρεμότητας δείχνει το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου επί του συνόλου των υπολογιζόμενων αποζημιώσεων (εκκρεμών και πληρωθεισών) για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος.

Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται τα πλήθη των ζημιών (συσσωρευθείσες πληρωθείσες ζημιές εντός της εξεταζόμενης περιόδου και εκκρεμείς στο τέλος της) κι επανεκτιμάται το σύνολο των ζημιών. Στο τέλος, εξάγεται το ποσοστό των εκκρεμών ζημιών επί του εκτιμώμενου πλήθους για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος.

Στον επόμενο πίνακα υπολογίζονται οι μέσες τιμές της συνολικής ζημίας, της πληρωθείσας ζημίας και της εκκρεμούς ζημίας, μετά την επανεκτίμηση των αποζημιώσεων των τελευταίων δέκα ετών.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας. Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Το «διπλό» disruption δρα καταλυτικά στον επαναπροσδιορισμού του ανθρώπινου δυναμικού

Οι συνέπειες της πανδημίας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας, έχουν...

Close