ΕΙΑΣ: Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης & Αξιολόγησης Κινδύνων Ευθύνης

17 Μαΐου 2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΙAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE
& RISK ASSESSMENT
Τρίτη 12, Πέμπτη 14, Τρίτη 19, Πέμπτη 21, Τρίτη 26 & Πέμπτη 28 Ιουνίου, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

H Αστική Ευθύνη αποτελεί εξαιρετικά ανερχόμενο τομέα άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας όσο και διεθνώς. Στην πραγματικότητα ευρίσκεται παντού ή σχεδόν παντού, αφού προηγούμενες και νέες παρεμβάσεις στο νομοθετικό μας πλαίσιο την καθιστούν λίαν σκόπιμη, έως και επιβεβλημένη ή υποχρεωτική. Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές υπέχουν υποχρέωση επαγγελματικής αστικής ευθύνης τους. Ομοίως, οι Γιατροί και οι Φαρμακοποιοί ενδείκνυται να ασφαλίσουν την αστική τους ευθύνη. Οι Αρχιτέκτονες, οι Μηχανικοί και οι Εργολήπτες ενδείκνυται επίσης να ασφαλίσουν την αστική τους ευθύνη και μάλιστα κατά τρόπο πολύπλευρο και πολυσχιδή. Οι Ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων, ακόμη και οι Λογιστές και οι Φοροτέχνες, τα ανώτερα και τα ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων προέχει να ασφαλίσουν σημαντικές διαστάσεις της αστικής τους ευθύνης. Αλλά και Νοσοκομεία ή Κλινικές, Εκπαιδευτήρια και Γυμναστήρια καλούνται να ασφαλίσουν την αστική τους ευθύνη, όπως και κάθε επιχείρηση ή οργανισμός. Οι προαναφερόμενες είναι μερικές μόνο από τις πάμπολλες επαγγελματικές ιδιότητες ή επιχειρήσεις και οργανισμούς που καλούνται να προσέξουν πολύ την αστική τους ευθύνη και να την ασφαλίσουν.

Οι νομοθετικές εξελίξεις και οι προαναφερόμενες τάσεις αναδεικνύουν την αστική ευθύνη σε πρώτιστο μέλημα πλείστων όσων φυσικών και νομικών προσώπων, ιδιωτών και επιχειρήσεων ή οργανισμών, ενώ την κατατάσσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και βεβαίως των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Η Αστική Ευθύνη και οι εφαρμογές της, η έννοιά τους, το περιεχόμενό τους, η ακολουθητέα ασφαλιστική τεχνική και η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία ανάπτυξης των πωλήσεών τους, χαρακτηρίζονται από πολύπλευρα έως και αρκετά περίπλοκα γνωρίσματα, αφού μάλιστα πολλές φορές συνδέονται με επιταγές του νομοθετικού πλαισίου ασφάλισης.

Το ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης & Αξιολόγησης Κινδύνων Ευθύνης, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE & RISK ASSESSMENT, διάρκειας είκοσι τεσσάρων εκπαιδευτικών (24) ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE & RISK ASSESSMENT, ενώ προσφέρει συστηματική και απολύτως χρηστική τεχνογνωσία στο εκπαιδευτικό του κοινό και συμβάλλει στην κατανόηση και στις δυνατότητες επιχειρησιακής αξιοποίησης του συνολικού φάσματος ανάπτυξης εργασιών ασφαλίσεων αστικής ευθύνης.

Αυτό το επιδιώκει δια της διεξοδικής περιγραφής, αναλυτικής παρουσίασης και εύληπτης αναφοράς τόσο των γενικών όσο και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των εξής θεματικών ενοτήτων:

Α. Οργανωτικό και Νομοθετικό πλαίσιο Αστικής Ευθύνης

α.1 Η αγορά Αστικής Ευθύνης στην Ελλάδα και Διεθνώς: Μεγέθη, Τάσεις, Προοπτικές
α.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Υποχρεώσεων Αστικής Ευθύνης: Οδηγίες και προσαρμογή στην Εθνική Νομοθεσία
α.3 Απορρέουσες Ευκαιρίες Ανάπτυξης Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης: Υποχρεώσεις Αστικής Ευθύνης Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Β. Τομείς και Κλάδοι Άσκησης Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης

β.1 Γενική Αστική Ευθύνη
β.2 Ευθύνη Εργοδότη
β.3 Επαγγελματική Ευθύνη
β.4 Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
β.5 Ασφάλιση Ηλεκτρονικών & Διαδικτυακών Κινδύνων
β.6 Αστική Ευθύνη Προϊόντος
β.7 Περιβαλλοντική Ευθύνη
β.8 Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης ειδικού ενδιαφέροντος

Γ. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών Αστικής Ευθύνης

γ.1 Οφέλη υπέρ των Πελατών
γ.2 Κίνητρα Αγοράς Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης
γ.3 Η Αστική Ευθύνη στη «γλώσσα» του καταναλωτικού κοινού

Αναλυτικότερα, στην Ενότητα Α. θα αναπτυχθούν τα εξής σημεία ενδιαφέροντος:

 • Νομικό Καθεστώς και Βάσεις της Αστικής Ευθύνης
 • Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο
 • Γενικές Διατάξεις και Τρόπος Λειτουργίας Ασφαλιστηρίων Αστικής Ευθύνης
 • Ενεργοποίηση της Κάλυψης (Policy Trigger)

Στην Ενότητα Β. θα αναπτυχθούν τα εξής σημεία ενδιαφέροντος, ανά ασφαλιστική περιοχή Αστικής Ευθύνης:

 • Νομικό Πλαίσιο
 • Ορισμοί
 • Βασικές Καλύψεις, Επεκτάσεις κάλυψης, Εξαιρέσεις
 • Γιατί χρειάζονται την Κάλυψη τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
 • Στοιχεία Αξιολόγησης του Κινδύνου
 • Αποζημιωτική πολιτική και παραδείγματα, Case studies

Στην Ενότητα Γ. θα δοθεί έμφαση στην τεκμηρίωση της επιχειρηματολογίας σύνδεσης των Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης και των πλεονεκτημάτων τους με τα οφέλη που εγγυώνται υπέρ των πελατών και των συμφερόντων ή υποχρεώσεών τους.

Τα προαναφερόμενα θέματα αναπτύσσονται ενδελεχώς και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθησιακού μοντέλου που ακολουθεί.

Μαθησιακό μοντέλο

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης & Αξιολόγησης Κινδύνων Ευθύνης, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο του εν λόγω τομέως ενδιαφέροντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης ή να εξειδικευθούν σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς, του εν λόγω ασφαλιστικού πεδίου.
β) Έμπειρους ή ανερχόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις προοπτικές εισόδου τους σε αποδοτικούς τομείς των Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης, δια της απόκτησης συστηματικής τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους.
γ) Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing και Product Development που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά, διοίκησης πωλήσεων ή ανάπτυξης προϊόντων, στους τομείς Ασφαλίσεων Ευθύνης.
δ) Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων που ως εκ της θέσης τους εμπλέκονται συστηματικά σε θέματα Ασφαλίσεων Ευθύνης
ε) Επαγγελματίες με δραστηριότητα σχετική με τις Ασφαλίσεις Ευθύνης, ενδεικτικά Τραπεζικά Στελέχη, Νομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, κ.ο.κ.
στ) Επαγγελματίες που υπέχουν υποχρεώσεων Αστικής Ευθύνης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών εξέλιξής τους, ενώ προτείνεται πολύ σε Στελέχη των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων και του Κλάδου Αστικής Ευθύνης, ειδικότερα, ως σημαντικός παράγοντας περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της εργασίας τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Η εξειδίκευση επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς σε θέματα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.
 • Η εμβάθυνση στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης και στην αλληλεπίδραση που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφάλισης, όσο και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Κινδύνων και της Αποζημιωτικής Διαδικασίας.
 • Η αναγνώριση και η κατανόηση μεθόδων και πρακτικών ασφαλιστικής τεχνικής, καθώς και των λόγων που αυτές επιλέγονται και χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητά του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Ο εμπλουτισμός και η εξειδίκευση των γνώσεων και εμπειριών των σπουδαστών, δια μέσου της ανάλυσης πραγματικών παραδειγμάτων και επιλεγμένων case studies, στο πλαίσιο διάδρασης μεταξύ των Εισηγητών και των σπουδαστών του Προγράμματος.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE & RISK ASSESSMENT

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE & RISK ASSESSMENT η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του Προγράμματος

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην Ασφαλιστική Αγορά μας, ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους, εξειδίκευσής τους στο θεματικό αντικείμενο και διαμόρφωσης ανταγωνιστικών όρων περαιτέρω επαγγελματικής εξέλιξής τους.
Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εκπαιδευτική Υπεύθυνη και Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Εκπαιδευτική Υπεύθυνη και Εισηγήτρια του Προγράμματος είναι η κα Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών της Εταιρείας INTERASCO AΕΓΑ. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές Ασφαλιστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει διατελέσει Μέλος διαφόρων Επιτροπών της Ε.Α.Ε.Ε., όπως των Επιτροπών Περιουσίας, Σκαφών, Αστικής Ευθύνης, Εγγυήσεων και Νομικής Προστασίας.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, κορυφαία Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας, ως εξής:

Η κα Ισμήνη Βαρσάνη, Υποδιευθύντρια Ανάληψης Κινδύνων Αστικής Ευθύνης, Γενικών Ατυχημάτων & Τεχνικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε υπεύθυνες θέσεις του ευρύτερου Τομέως Εργασιών Γενικών Ασφαλίσεων (P & C Operations), τόσο σε ελληνικό, όσο και σε διεθνές ασφαλιστικό περιβάλλον. Έχει μετεκπαιδευθεί στα Εκπαιδευτικά Κέντρα των Ασφαλιστικών Ομίλων MUNICH RE και ACHMEA. Είναι μέλος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης της Ε.Α.Ε.Ε. και έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

Ο κος Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas. Έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση μιας εκτεταμένης σειράς προϊοντικών «γραμμών», όπως αυτών της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, της Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικών Κινδύνων και της Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Ευθύνης. Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο κος Μιχάλης Ιωαννίδης είναι Διευθυντής των Γενικών Κλάδων Ασφάλισης της Εταιρείας PRIMARY LINK. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Εμπορική Διεύθυνση της Εταιρείας AIG Hellas, το έτος 2002, ενώ ακολούθως ανέλαβε καθήκοντα στους τομείς Αξιολόγησης Κινδύνων Αστικής Ευθύνης, Casualty, Environmental & Aviation Risks, είτε του ευρύτερου συγκροτήματος της AIG, είτε της ελληνικής του επιχειρησιακής οντότητας. Διετέλεσε, ακόμη, Διευθυντής Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων της Εταιρείας AXA. Έχει σπουδές Κοινωνιολογίας, ενώ είναι απόφοιτος του Ετησίου Προγράμματος Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Ι.Α.Σ. και τακτικός Εισηγητής του.

Ο κος Γιώργος Κωνσταντινόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Sc) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση. Σήμερα εργάζεται ως ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ελέγχου Νομοθετικής Συμμόρφωσης επί θεμάτων Περιβαλλοντικού Δικαίου και ως ειδικός Νομικός Σύμβουλος της Επιτροπής στο Βελιγράδι, συνεργαζόμενος με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Σερβίας για την εναρμόνιση Οδηγιών σχετικών με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ποιότητα του αέρα.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150

 

 • Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

Εάν προεγγραφείτε έως την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της ALUMNI SOCIETY που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρα τους.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον
Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Ακολουθεί η Αίτηση Συμμετοχής

 

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Ευρωπαϊκή Πίστη: Ανάπλαση της παραλίας του Κέντρου Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παίδων Βούλας

Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχοντας αναπτύξει ένα φιλόδοξο πλάνο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προχώρησε πρόσφατα στην ανάπλαση της παραλίας του Κέντρου Αποθεραπείας...

Close