ΕΙΑΣ: Ασφαλίσεις Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων & Εκθέσεων

6 Μαρτίου 2019

Εξαιρετικά Επίκαιρο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων
Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων
Τετάρτη και Πέμπτη, 13 και 14 Μαρτίου 2019, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Η Χώρα μας διαθέτει τεράστιο πολιτιστικό «κεφάλαιο», το οποίο αξιοποιείται πολυσχιδώς, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια των αμέσως επόμενων και των θερινών μηνών, σε συνδυασμό μάλιστα με τον πολλαπλασιασμό του τουριστικού «ρεύματος» των τελευταίων ετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτιστική ζωή διανθίζεται με εκδηλώσεις πολύμορφων δραστηριοτήτων. Στις ηλεκτρονικές σελίδες, στην τηλεόραση, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, στον τύπο, ακόμη και στο δρόμο, προβάλλονται συναυλίες, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εμπορικές ή εικαστικές εκθέσεις, συνέδρια ποικίλου περιεχομένου, καλλιτεχνικά φεστιβάλ, δρώμενα και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό τους, μεταξύ άλλων, την επίτευξη εσόδων και κέρδους. Η ενδεχόμενη ακύρωση αυτών των εκδηλώσεων σημαίνει σημαντική οικονομική ζημιά για τους διοργανωτές τους, αφού είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τις συμφωνίες με προσκεκλημένους καλλιτέχνες και επιστήμονες, τη μεταφορά εξοπλισμού ή εκθεμάτων, καθώς και την επιλογή και ενοικίαση των εγκαταστάσεων υλοποίησής τους, είτε πρόκειται περί καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, είτε πρόκειται περί εμπορικών ή βιομηχανικών εκθέσεων, είτε πρόκειται περί επιστημονικών ή άλλων συνεδρίων.

Η ασφαλιστική «ύλη» που σχετίζεται με αυτές τις εκδηλώσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσα, οικονομικά πολύ μεγάλη, αξιοσημείωτη και πολύπλευρη.

Έτσι, το σχετικό ενδιαφέρον των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, των στελεχών τους και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είναι αντιστοίχως μεγάλο και επίκαιρο.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων, διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών, επιχειρεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτό το ενδιαφέρον και να προσφέρει κατάλληλη ασφαλιστική τεχνογνωσία, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των εργασιών της ασφαλιστικής αγοράς μας σε αυτές τις πολύ σημαντικές περιοχές της δραστηριότητάς μας.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

α. Η αγορά και οι προοπτικές της σε αριθμούς
β. Ορισμοί, πεδία εφαρμογής και Νομικό Πλαίσιο των Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων
γ. Τύποι Ασφαλίσεων και ασφαλιστέα «ύλη»
δ. Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

 • Τυπικές και μη τυπικές Ασφαλιστικές καλύψεις
 • Προσδιορισμός Ασφαλιζομένων Κεφαλαίων
 • Διατύπωση και Ανάλυση Όρων, Εξαιρέσεων και Απαλλαγών

ε. Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων και Διαδικασία Underwriting

 • Κριτήρια Ανάληψης Κινδύνου
 • Κριτήρια Διαπραγμάτευσης Κινδύνου
 • Κριτήρια Απόρριψης Κινδύνου
 • Κριτήρια Αναθεώρησης Κινδύνου

στ. Παράγοντες Τιμολόγησης
ζ. Διαδικασία Έκδοσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
η. Αποζημιωτική Πολιτική και Διαδικασία Πληρωμής Ζημιών
θ. Εμπειρική και Τεχνική Ανάλυση Σπουδαίων Περιπτώσεων
ι. Ασφαλιστικά Οφέλη και Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων, αναλύει εύληπτα και σε βάθος τα προαναφερόμενα θέματα και προτείνει κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις, προς όφελος των ασφαλιζομένων, αλλά και των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, που έτσι αξιοποιούν τις ευκαιρίες ακόμη μιας ειδικής αγοράς υψηλού ενδιαφέροντος, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θεματικού αντικειμένου, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να αποκτήσουν αξιόλογη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων.
β. Ειδικότερα, Διοικητικά Στελέχη των Κλάδων Ασφαλίσεων Ευθύνης και Πυρός, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη διαθέσιμη τεχνογνωσία τους, να εμβαθύνουν και να εξειδικευτούν στις Ασφαλίσεις Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων.
γ. P & C Underwriters, Πραγματογνώμονες, Διακανονιστές Ζημιών και Στελέχη Εκδόσεων και Αποζημιώσεων, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους επί του εν λόγω θεματικού τομέως.
δ. Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων.
ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην Αγορά των Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων και επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας και επιχειρηματολογίας.
στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.
ζ. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Εταιρειών διοργάνωσης καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδελεχή κατάρτιση των συμμετεχόντων επί του συνόλου των θεμάτων Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων (π.χ. μουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, πολιτιστικών δρώμενων, ….), εικαστικών ή εμπορικών Εκθέσεων και Συνεδρίων.

Η προσέγγιση του θέματος επιτελείται μέσα από την παρουσίαση και την ανάλυση της συνολικής ασφαλιστέας «ύλης» που μας προσφέρουν οι εν λόγω αγορές, σε συνδυασμό με τις ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες, προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο προβλέπεται να απαντήσει σε κάθε ερώτημα που γεννάται εν σχέσει με την αγορά Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων, με τις ασφαλιστικές διαδικασίες της, τις ευκαιρίες της και τους εμπεριστατωμένους τρόπους αξιοποίησής τους.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Σεμιναρίου είναι:

Ο κος Στάθης Γκόργκας, Τεχνικός Διευθυντής Γενικών Κλάδων της Ασφαλιστικής Εταιρείας PRIME Insurance, διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τον Όμιλο INTERAMERICAN, κατ’ αρχάς ως Underwriter, το έτος 2000 και, ακολούθως, ως Προϊστάμενος του Κλάδου Πυρός. Από το έτος 2008 έως σήμερα εργάζεται στην Ασφαλιστική Εταιρεία PRIME Insurance κατέχοντας διευθυντικές θέσεις Underwriting, αποζημιώσεων Γενικών Κλάδων (Motor και Non-Motor), αλλά και των Αντασφαλίσεων. Έχει παρακολουθήσει σειρά εξειδικευμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (ΕΙΑΣ, Swiss Re, Scor Re, Eurapco κ.λπ.), ενώ είναι Εισηγητής πλειάδας επιμορφωτικών κλαδικών σεμιναρίων απευθυνόμενων σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και έχει διατελέσει μέλος της Υποεπιτροπής Πυρός και της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

O κος Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re, Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Εάν προεγγραφείτε έως και τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της ALUMNI SOCIETY.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Ακολουθεί η Αίτηση Συμμετοχής

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Η KPMG στηρίζει έμπρακτα το inclusion & diversity

Κορυφαία στελέχη τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση #BalanceForBetter που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Την...

Close