ΕΙΑΣ: Ασφαλίσεις περιουσίας & αξιολόγηση συναφών κινδύνων

16 Απριλίου 2018

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων περιουσίας & αξιολόγησης συναφών κινδύνων
ΕΙΑΣ Certified Specialist in Property Insurance & Risk Assessment
Τρίτη 8, Πέμπτη 10, Τρίτη 15, Τρίτη 22, Πέμπτη 24 & Τρίτη 29 Μαΐου, 16:00 – 20:00

Περιγραφή και Θεματολογία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών προτρέπει τα Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, να παρακολουθήσουν το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Συναφών Κινδύνων, αφού το Πρόγραμμα έχει ανανεωθεί ριζικά, ώστε να παρουσιάζει εμπεριστατωμένα και καινοτομικά τις πλέον σύγχρονες, τυπικές και μη τυπικές περιπτώσεις Κινδύνων Περιουσίας, μεγάλου, μεσαίου ή μικρότερου μεγέθους, να τις αξιολογεί τεχνικά και συστηματικά, να προτείνει μέτρα και μεθόδους έγκαιρης πρόληψης, αποτροπής ή αντιμετώπισής τους και να προσφέρει πειστική επιχειρηματολογία ένταξής τους στον ασφαλιστικό προγραμματισμό των πελατών περιουσίας, Ιδιωτών και Νομικών Προσώπων ή Εταιρειών.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY INSURANCE & RISK ASSESSMENT.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

 • Έννοια των Ασφαλίσεων Περιουσίας & Ιστορική Αναδρομή
 • Αντικείμενο των Ασφαλίσεων Περιουσίας & Νομοθετικό Πλαίσιο που τις διέπει
 • Βασικές και Ειδικές Αρχές Ασφαλίσεων Περιουσίας
 • Πρόταση Ασφάλισης - Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο – Ορισμοί – Γενικές εξαιρέσεις – Μη Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα, Αντικείμενα Ιδιαίτερης Αξίας, Ασφαλιστικές Καλύψεις, Γενικοί Όροι, Ειδικοί Όροι, Ειδικές Εξαιρέσεις, Μεταβολή Κινδύνου
 • Ασφαλιστήρια Κατονομαζομένων Κινδύνων & Ασφαλιστήρια Κατά παντός Κινδύνου
 • Ασφάλιση σε Α΄ Κίνδυνο, Ασφάλιση Αυξομειούμενου Ποσού, Ασφάλιση Κυμαινόμενου Ποσού
 • Ασφαλιστικά Ποσά, Συμφωνημένη Αξία, Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης
 • Ασφαλιστική & Τεχνική προσέγγιση Κτιρίου, Κτιριακές Βελτιώσεις, Περιεχόμενο, Κοινόκτητα, Κοινόχρηστα
 • Ανάληψη Κινδύνων, Στάθμιση Επικινδυνότητας, Συγκέντρωση Πληροφοριών, Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων, PML – EML – MPL
 • Εκτίμηση Τεχνολογικών & Φυσικών Κινδύνων
 • Εκτίμηση Ζημιάς, Διακανονισμός Ζημιών, Αποζημιώσεις
 • Ασφάλιση Κατοικίας, Τύποι Ασφαλιστηρίων, Σημαντικότερες Καλύψεις, Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι, Τιμολόγηση
 • Ασφάλιση Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων, Τιμολόγηση
 • Ασφάλιση και Αντασφάλιση Καταστροφικών Κινδύνων
 • Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών, Βασικές Αρχές
 • Ασφάλιση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΕΠ), Βασικές Αρχές
 • Ειδικοί Κίνδυνοι επίκαιρου ενδιαφέροντος
 • Στοιχεία Ασφαλιστικής Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων Περιουσίας

Τα προαναφερόμενα θέματα αναπτύσσονται ενδελεχώς και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθησιακού μοντέλου που ακολουθεί.

Μαθησιακό μοντέλο

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων Ασφαλίσεων Περιουσίας & Αξιολόγησης Κινδύνων Περιουσίας, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο του εν λόγω τομέως ενδιαφέροντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αξιολόγησης Κινδύνων Περιουσίας ή να εξειδικευθούν σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς, του εν λόγω ασφαλιστικού πεδίου.
β) Έμπειρους ή ανερχόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις προοπτικές εισόδου τους σε αποδοτικούς τομείς των Ασφαλίσεων Περιουσίας, δια της απόκτησης συστηματικής τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους.
γ) Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing και Product Development που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά, διοίκησης πωλήσεων ή ανάπτυξης προϊόντων, στους τομείς Ασφαλίσεων Περιουσίας.
δ) Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων που ως εκ της θέσης τους εμπλέκονται συστηματικά σε θέματα Ασφαλίσεων Περιουσίας και
ε) Επαγγελματίες με δραστηριότητα σχετική με τις Ασφαλίσεις Περιουσίας π.χ. τραπεζικά στελέχη, δικηγόροι, πραγματογνώμονες, μηχανικοί, επιθεωρητές εγκαταστάσεων κ.λπ.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών εξέλιξής τους, ενώ προτείνεται πολύ σε Στελέχη των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων και των Κλάδων Περιουσίας, ειδικότερα, ως σημαντικός παράγοντας περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της εργασίας τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Η υψηλή εξειδίκευση Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς σε θέματα στις Ασφαλίσεις Περιουσίας και στην αξιολόγηση Κινδύνων Περιουσίας κατά τρόπον ολοκληρωμένο, συστηματικό και βιωματικό
 • Η εμβάθυνση του εκπαιδευτικού κοινού στις Γενικές και Ειδικές Έννοιες που διέπουν τις Ασφαλίσεις Περιουσίας καθώς και στις θεμελιώδεις Αρχές και ειδικότερες Τεχνικές Αξιολόγησης των Κινδύνων Περιουσίας, τυπικών και μη τυπικών, μεγάλων ή μικρότερων, συχνότερων ή σπανιότερων.
 • Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ασφάλισης, με γνώμονα την κατάλληλη τεχνική αξιολόγησης, όσο και κατά τη διαδικασία υπολογισμού της αποζημίωσης και του διακανονισμού της ζημιάς.
 • Η αναγνώριση και η κατανόηση των ασφαλιστικών πρακτικών και των υπολογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται, καθώς και η απόκτηση συστηματικών και χρηστικών «εργαλείων», ικανών να εγγυηθούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την εργασιακή καθημερινότητά του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Τέλος, ο ουσιαστικός εμπλουτισμός της εμπειρίας του εκπαιδευτικού κοινού με πραγματικά και πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα, καθώς και με επίκαιρα case studies, ως παραγόντων που ενισχύουν τη διαδραστική μάθηση.

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY INSURANCE & RISK ASSESSMENT

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in PROPERTY INSURANCE & RISK ASSESSMENT η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του προγράμματος:

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην Ασφαλιστική Αγορά μας και ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές και εφαρμοσμένες αρχές επί του θεματικού αυτού αντικειμένου των υψηλών απαιτήσεων αλλά και μεγάλων ωφελειών.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος και Εισηγητής είναι ο κος Βασίλης Βήχας, Διευθύνων Σύμβουλος της «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.», Διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. Περιβαλλοντικών Επιστημών. Ο κος Βήχας είναι επίτιμο μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS), μέλος του RICS Machinery & Business Assets International Board, RICS APC Assessor, μέλος του Chartered Institute of Loss Adjusters (CILA), Recognized European Valuer (REV, TeGoVa), Πιστοποιημένος Εκτιμητής Μητρώου Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, Certified Vocational Trainer, με πολυετή εμπειρία στην ελληνική και διεθνή ασφαλιστική αγορά, σε πραγματογνωμοσύνες, επιθεωρήσεις ασφαλιστικών κινδύνων, εκτιμήσεις αξιών και εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και σε Η-Μ μελέτες, αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις βιομηχανικών επενδύσεων.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, κορυφαία Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς μας, ως εξής:

 • κ. Νότης Βαγιακάκος, Γενικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρείας HDI Global SE, με εξειδικευμένες Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτων επιστημονική ειδίκευση στο Marketing Management, και εφαρμοσμένες ασφαλιστικές σπουδές και εργασιακή εμπειρία στο Μόναχο και το Βερολίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1978 στην Εμπορική Ασφαλιστική και στη συνέχεια ανέλαβε υψηλόβαθμες θέσεις στις εταιρείες Bain Clarkson, Zurich και Generali Hellas. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) [τ. Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών, Πρόεδρος της Επιτροπής Φορολογικών & Νομικών Θεμάτων].
 • κ. Νίκος Σπυράτος, Διευθυντής Αναλήψεων Κινδύνων του Ομίλου ERGO, Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1990 ως διακανονιστής ζημιών και U/W στην Commercial Union Assurance Company Plc. και συνέχισε σε θέσεις ευθύνης αναλήψεως κινδύνων στην Nordstern Colonia Hellas, την Interamerican ΕΕΑΖ ΑΕ, την Demco Insurance Ltd (νυν Prime Insurance Ltd), την Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειαι Μινέττα και την Ergo AΑΕΖ. Είναι τακτικό μέλος στην Επιτροπή Περιουσίας & στην Υποεπιτροπή Πυρός της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).
 • κ. Κωνσταντίνος Λάιος, Δικηγόρος, Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου INTERAMERICAN, με εξειδίκευση σε θέματα ασφάλισης ζημιών όλων των κλάδων (περιουσίας, αστικής ευθύνης, αυτοκινήτων κ.λπ.), με πλούσια Δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία και ενεργό συμμετοχή σε πλειάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφαλιστικού δικαίου.
 • κ. Θανάσης Κουκάς, Υπεύθυνος τμ. Πραγματογνωμοσυνών της Εταιρείας «ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε.», είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών M.Sc in Risk Management, Safety & Reliability, διαθέτων μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην αξιολόγηση Κινδύνων Περιουσίας και στις Εκτιμήσεις Ζημιών.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150

 

 • Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

Εάν προεγγραφείτε έως την Τρίτη 17 Απριλίου 2018, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της ALUMNI SOCIETY που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρα τους.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Αίτηση Συμμετοχής

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Metlife Eλλάδος: Στόχος η 1η θέση στον Όμιλο σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή!

Φέτος η Metlife κλείνει τα 150 χρόνια από την ίδρυσή της, 55 απο αυτά και με συνεχή, σταθερή παρουσία στην...

Close