ΕΙΑΣ: "Η οδηγία IDD και οι επιδράσεις της στην ασφαλιστική αγορά"

19 Σεπτεμβρίου 2018

Εξαιρετικά επίκαιρη επιμορφωτική Ημερίδα
«Η Οδηγία IDD και οι Επιδράσεις της στην Ασφαλιστική Αγορά»
Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018, 16:00-19:20

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, επαναλαμβάνει την εξαιρετικά επίκαιρη επιμορφωτική ημερίδα, «Η Οδηγία IDD και οι Επιδράσεις της στην Ασφαλιστική Αγορά» προς τον σκοπό της ευρύτερης εφικτής ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας. Μάλιστα, την ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι της περιφέρειας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής τεχνολογίας webinar, σε πραγματικό χρόνο.

Περιγραφή και Θεματολογία

Η Οδηγία IDD και η επικείμενη ενσωμάτωση των προβλέψεών της στην εθνική μας νομοθεσία, αναμένεται να αναδιαμορφώσουν και να επηρεάσουν άμεσα και δραστικά το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, τόσο κατά την πλευρά του που αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όσο και κατά την πλευρά που αφορά τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Ειδικότερα, αυξάνουν αισθητά, προσδιορίζονται σαφώς και εξειδικεύονται στο σύνολό τους οι υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών και των δυνητικών πελατών τους, καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ τίθενται κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας τους, προς τον σκοπό της άρτιας ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις αυτές.

Η Οδηγία IDD και η επικείμενη «απεικόνιση» των προβλέψεών της στην εθνική μας νομοθεσία, προϋποθέτει ακόμη πιο ισχυρές πελατοκεντρικές διαστάσεις στο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και στον τρόπο εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, προς όφελος της περαιτέρω προστασίας των καταναλωτών, της διαφάνειας και της ασφάλειας των συναλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, καθώς μάλιστα η εφαρμογή των προβλέψεων της Οδηγίας είναι πραγματικά «προ των πυλών», η επιμορφωτική ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών είναι εξαιρετικά επίκαιρη και συμβάλει στην έγκαιρη κατανόηση των αλλαγών που οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές καλούνται να επιμεληθούν.

Ειδικότερα, η επιμορφωτική ημερίδα, διάρκειας τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών ωρών, αναπτύσσει τα ακόλουθα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος:

 1. Εισαγωγή και πεδία Εφαρμογής της Οδηγίας IDD
 2. Επαγγελματικές & Οργανωτικές Απαιτήσεις
 3. Ειδικές Απαιτήσεις Παροχής Πληροφοριών και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας
 4. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Εναλλακτικά Πρότυπα Πωλήσεων
 5. Όροι και Πλαίσιο Ενημέρωσης Πελατών
 6. Πρότυπα Διασταυρούμενων Πωλήσεων
 7. Πολιτική και Διαδικασία Εποπτείας και Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Προϊόντων
 8. Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Σκοπιμότητας Προτεινόμενου Προϊόντος
 9. Κυρώσεις και Αποτελεσματική Εφαρμογή Κυρώσεων και Λοιπών Μέτρων
 10. Επισκόπηση των υποχρεώσεων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών τους

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των προβλέψεων της Οδηγίας IDD, αλλά και των προβλέψεων του σχετικού (Σχεδίου) Νόμου, έμφαση θα δοθεί σε απτά παραδείγματα οργάνωσης της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και του τρόπου εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, κατά τις ως άνω συστάσεις και διατάξεις τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν συνεκτική γνώση των προβλέψεων της Οδηγίας IDD, ώστε να οργανώσουν τις εργασίες τους κατά τις επιταγές της.
β. Στελέχη των Διευθύνσεων Operations, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών, που κυρίως καλούνται να εισαγάγουν τις προβλέψεις της Οδηγίας στην Οργάνωση των Εργασιών και λειτουργιών Ευθύνης τους.
γ. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου που πρωτίστως καλούνται να επιβλέψουν την προσαρμογή της ασφαλιστικής αγοράς μας, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών, στις προβλέψεις της Οδηγίας.
δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που καλούνται να έχουν πλήρη «εικόνα» των νέων επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, στο πλαίσιο των προβλέψεων της Οδηγίας και να λειτουργούν επί τη βάσει αυτών.
ε. Στελέχη Τραπεζών που επιμελούνται θεμάτων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχοι Επιμορφωτικής Ημερίδας

Η επιμορφωτική ημερίδα έχει τους εξής κύριους στόχους:

α. Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στα πεδία εφαρμογής της Οδηγίας IDD.
β. Να περιγράψει τα κύρια σημεία των προβλέψεών της.
γ. Να παρουσιάσει εύληπτα τα κύρια σημεία του σχετικού (Σχεδίου) Νόμου που προσδιορίζει πλέον και κατά πολύ το θεσμικό πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς μας.
δ. Να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στην επιμορφωτική ημερίδα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Επιμορφωτικής Ημερίδας

Εισηγητές της επιμορφωτικής ημερίδας είναι:

Η κα Νάνσυ Βαρβιτσιώτη, Eπικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής. Η κα Βαρβιτσιώτη είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Ορκωτή Ελέγκτρια και Λογίστρια, CPA (Gr), CRMA και Μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Διαθέτει πλούσια εμπειρία ως Ελέγκτρια του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ως Αudit Μanager της Εταιρίας Arthur Andersen, και ως Διευθυντικό Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας Eurolife ERB.

Κατά την τελευταία εξαετία έχει τη γενική εποπτεία, διεύθυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, ενώ προηγουμένως διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου αυτής. Διδάσκει θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια αντίστοιχου εξειδικευμένου ενδιαφέροντος.

Ο κος Νίκος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος και Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου INTERAMERICAN, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc. in Insurance Risk Management του ALBA Graduate Business School και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Ο κος Μαρκόπουλος διαθέτει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου και  Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενώ διδάσκει τα θεματικά αυτά αντικείμενα σε αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €40 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €60
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €50 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €25

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018.

Η ανωτέρω Επιμορφωτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση της ημερίδας προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Ακολουθεί η Αίτηση Συμμετοχής

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Εurolife ERB: Οδηγεί το άρμα στην ψηφιοποίηση

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στην εξυπηρέτηση πελατών. H επιλογή της κορυφαίας διεθνώς Salesforce*, για την ανάπτυξη της καινοτόμας, στην...

Close