ΕΙΑΣ: Ο Νόμος 4583/2018 περί ενσωμάτωσης της IDD στην ελληνική νομοθεσία

12 Ιουνίου 2019

Ο Νόμος 4583/2018 περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας IDD στην ελληνική νομοθεσία
Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019, 16:00-19:20

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ανακοινώνει την επίκαιρη Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Ο ΝΟΜΟΣ 4583/2018, ΠΕΡΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ IDD ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Αναλυτική Παρουσίαση των Επιδράσεων στη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων» προς το σκοπό της ευρύτερης εφικτής ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας. Μάλιστα, την ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι της περιφέρειας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής τεχνολογίας webinar, σε πραγματικό χρόνο.

Περιγραφή και Θεματολογία

Ο Νόμος 4583/2018, περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας IDD στην Ελληνική Νομοθεσία, αναδιαμορφώνει και επηρεάζει άμεσα και δραστικά το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, τόσο κατά την πλευρά του που αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όσο και κατά την πλευρά που αφορά τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Ειδικότερα, αυξάνουν αισθητά, προσδιορίζονται σαφώς και εξειδικεύονται στο σύνολό τους οι υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών και των δυνητικών πελατών τους, καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ τίθενται κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας τους, προς το σκοπό της άρτιας ανταπόκρισής τους στις υποχρεώσεις αυτές.

Ο Νόμος 4583/2018, περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας IDD στην Ελληνική Νομοθεσία προϋποθέτει ακόμη πιο ισχυρές πελατοκεντρικές διαστάσεις στο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και στον τρόπο εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, προς όφελος της περαιτέρω προστασίας των καταναλωτών, της διαφάνειας και της ασφάλειας των συναλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιμορφωτική Ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών είναι εξαιρετικά επίκαιρη και συμβάλει στην έγκαιρη κατανόηση των αλλαγών που οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές καλούνται να επιμεληθούν, εν σχέσει με τις νεοδιαμορφωθείσες θεσμικές απαιτήσεις διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η Επιμορφωτική Ημερίδα, διάρκειας τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών ωρών, αναπτύσσει τα ακόλουθα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος:

 1. Εισαγωγή και πεδία Εφαρμογής του Νόμου 4583/2018
 2. Το νέο «τοπίο» στη διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
 3. Επιδράσεις στην οργάνωση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
 4. Επαγγελματικές και Οργανωτικές Απαιτήσεις
 5. Ειδικές Απαιτήσεις Παροχής Πληροφοριών και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας
 6. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Εναλλακτικά Πρότυπα Πωλήσεων
 7. Όροι και Πλαίσιο Ενημέρωσης Πελατών
 8. Πρότυπα Διασταυρούμενων Πωλήσεων
 9. Πολιτική και Διαδικασία Εποπτείας και Ποιοτικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Προϊόντων
 10. Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Συμβατότητας Προτεινόμενου Προϊόντος
 11. Κυρώσεις και Αποτελεσματική Εφαρμογή Κυρώσεων και Λοιπών Μέτρων
 12. Επισκόπηση των υποχρεώσεων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών τους

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των προβλέψεων του Νόμου 4583/2018, περί ενσωμάτωσης της Οδηγίας IDD στην Ελληνική Νομοθεσία, που είναι αναγκαία προκειμένου να κατανοηθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, έμφαση θα δοθεί σε απτά παραδείγματα οργάνωσης της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και του τρόπου εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, κατά τις ως άνω συστάσεις και διατάξεις του.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Επιμορφωτική Ημερίδα απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν συνεκτική γνώση των προβλέψεων του Νόμου 4583/2018, ώστε να οργανώσουν τις εργασίες τους κατά τις επιταγές του.
β. Στελέχη των Διευθύνσεων Operations, Πωλήσεων, Marketing, Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών, που κυρίως καλούνται να εισαγάγουν τις προβλέψεις του Νόμου στην Οργάνωση των Εργασιών και λειτουργιών Ευθύνης τους.
γ. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου που πρωτίστως καλούνται να επιβλέψουν την προσαρμογή της ασφαλιστικής αγοράς μας, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών, στις προβλέψεις του Νόμου.
δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που καλούνται να έχουν πλήρη «εικόνα» των νέων επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Νόμου και να λειτουργούν επί τη βάσει αυτών.
ε. Στελέχη Τραπεζών που επιμελούνται θεμάτων ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχοι Επιμορφωτικής Ημερίδας

Η Επιμορφωτική Ημερίδα έχει τους εξής κύριους στόχους:

α. Να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στα πεδία εφαρμογής του Νόμου 4583/2018.
β. Να περιγράψει τα κύρια σημεία των προβλέψεών του.
γ. Να παρουσιάσει εύληπτα τα κύρια σημεία του Νόμου, που προσδιορίζει πλέον και κατά πολύ το θεσμικό πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς μας και ιδίως αυτό της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
δ. Να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από την ενσωμάτωση της Οδηγίας IDD στο Νόμο 4583/2018.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στην Επιμορφωτική Ημερίδα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητής Επιμορφωτικής Ημερίδας

Εισηγητής της Επιμορφωτικής Ημερίδας είναι ο κος Νίκος Μαρκόπουλος, Δικηγόρος και Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου INTERAMERICAN, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc. in Insurance Risk Management του ALBA Graduate Business School και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.  Ο κος Μαρκόπουλος διαθέτει υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενώ διδάσκει τα θεματικά αυτά αντικείμενα σε αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €40 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €60
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €50 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €25

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.

Η ανωτέρω Επιμορφωτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση της ημερίδας προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων, όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Η Ημερίδα μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Ακολουθεί η Αίτηση Συμμετοχής

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
5+1 συγκλονιστικές στιγμές της Mega στην Ταϊλάνδη

H MEGA η κορυφαία εταιρία διαμεσολάβησης, ανέβασε ψηλά τον πήχη των εντυπώσεων επιβραβεύοντας για 7 ημέρες 25 συνεργάτες που διακρίθηκαν...

Close