ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Αντασφάλισης & Αντασφαλιστικής Τεχνικής

9 Ιανουαρίου 2019

Ειδικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Αντασφάλισης & Αντασφαλιστικής Τεχνικής
Δευτέρα και Τετάρτη, 21 & 23 Ιανουαρίου 2019, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Η Αντασφάλιση και Αντασφαλιστική Τεχνική αποτελούν σημαντικότατους τομείς ενδιαφέροντος της Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Ασφαλιστικής Πρακτικής. Η σωστή άσκησή τους επιτρέπει στους Ασφαλιστές, στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ασφαλιστικά έργα και καλύπτουν σοβαρούς ασφαλιστικούς κινδύνους, να περιορίζουν την έκθεσή τους στις οικονομικές επιπτώσεις των κινδύνων αυτών, δια του επιμερισμού τους ή της κατάλληλης «μεταφοράς» τους σε άλλους (αντ) ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ενώ η λογική της αντασφάλισης των ασφαλιστικών εταιρειών έναντι των οικονομικών επιπτώσεων επέλευσης κινδύνων που ασφαλίζουν φαίνεται μάλλον απλή, κατά την προηγούμενη περιγραφή μας, στην πραγματικότητα είναι μία εξαιρετικά κρίσιμη υπόθεση, εμπεριέχουσα τεχνικά χαρακτηριστικά, νομικά γνωρίσματα, υπολογιστικές απαιτήσεις και λογιστική διαχείριση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αντασφάλισης και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, «φωτίζει» τα προαναφερόμενα σημεία και αναδεικνύει τον απαραίτητο ρόλο που διαδραματίζουν η Αντασφάλιση και η Αντασφαλιστική Τεχνική στη φιλοσοφία του ασφαλιστικού θεσμού, στη βιωσιμότητά του και στη σωστή άσκησή του σε πρακτικό επίπεδο, προς όφελος των Ασφαλιστών (Ασφαλιστικών Εταιρειών), των πελατών τους, της αξιοπιστίας του συστήματος της Ιδιωτικής Ασφάλισης, της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Αναλυτικά, οι κύριες θεματικές ενότητες του Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

 • Προσέγγιση της έννοιας της Αντασφάλισης
 • Ορισμός της Αντασφάλισης
 • Τρόποι και Τύποι Αντασφάλισης
 • Ανάλυση των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
 • Ανάλυση Αντασφαλιστικών Λογαριασμών ανά είδος σύμβασης (Αναλογική, Μη Αναλογική)
 • Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
 • Εμπλεκόμενοι στην έκδοση Αντασφαλιστικών Λογαριασμών
 • Συμπεράσματα

Προς τον σκοπό της καλύτερης εφικτής εμπέδωσης του πλαισίου της Αντασφάλισης και της Αντασφαλιστικής Τεχνικής, θα αξιοποιηθούν και θα αναλυθούν Case Studies και ενδεδειγμένες εμπειρικές καταστάσεις και περιπτώσεις που, μαζί με το άρτιο θεωρητικό υπόβαθρο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, αποσκοπούν να  διευκολύνουν το εκπαιδευτικό κοινό και να ισχυροποιήσουν την αντασφαλιστική τεχνογνωσία των συμμετεχόντων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α.  Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, ειδικότερα της Αντασφαλιστικής Διεύθυνσης, της Αναλογιστικής Διεύθυνσης, της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Νομικής Υπηρεσίας και της Τεχνικής Διεύθυνσης που εμπλέκονται στην έκδοση, στη διαχείριση, στη συγκρότηση ή υποστήριξη γενικών και ειδικών αντασφαλιστικών λογαριασμών, συμβάσεων ή συμφωνιών.

β. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν καλές γνώσεις Αντασφάλισης ή να ενισχύσουν την Αντασφαλιστική τους τεχνογνωσία, ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους.

γ. Ορκωτούς Λογιστές που ελέγχουν Ασφαλιστικές Εταιρείες ή συμμετέχουν σε Ελεγκτικά Προγράμματα Ασφαλιστικών Εταιρειών, καθώς και σε Λογιστές που επιθυμούν να διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ειδικότερα θέματα, όπως είναι η λογιστική απεικόνιση των Αντασφαλιστικών Συμβάσεων.

δ. Σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι διαχειρίζονται λογαριασμούς μεγάλων πελατών τους και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τις εν λόγω επαγγελματικές δυνατότητές τους.

ε. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται συνήθη ασφαλιστικά θέματα ή θέματα μεγάλων ασφαλιστικών κινδύνων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

 • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με το σύγχρονο πλαίσιο αρχών Αντασφάλισης και Αντασφαλιστικής Τεχνικής.
 • Να ενισχύσει πολύ την Αντασφαλιστική τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού κοινού, ώστε να το διευκολύνει κατά την άσκηση της Αντασφαλιστικής Τεχνικής.
 • Να εμπεδώσει δια παραδειγμάτων, εμπειριών και case studies, το συνολικό πλαίσιο της αντασφάλισης και των πρακτικών εφαρμογών της.
 • Να επεξηγήσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα τα οικονομικά δεδομένα που απαρτίζουν τους Αντασφαλιστικούς Λογαριασμούς συμβάσεων και συμφωνιών, με έμφαση στην ανάλυση σχεδίων αντασφαλιστικών λογαριασμών και στη λογιστική απεικόνιση τους, με ξεχωριστή αναφορά στις αναλογικές και στις μη-αναλογικές συμβάσεις.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων Ασφαλίσεων Μεταφορών, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Νίκος Γουλής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί αντασφαλιστικών θεμάτων και επί θεμάτων εκπαίδευσης στην Αντασφάλιση και Αντασφαλιστική Τεχνική, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, διαθέτων αξιοπρόσεχτη μετεκπαίδευση σε ασφαλιστικά θέματα και εξειδίκευση σε θέματα Αντασφαλίσεων. Διετέλεσε επί 35ετία Στέλεχος της Διεύθυνσης Αντασφάλισης της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής και επί 3ετία Μέλος της Διοίκησης της Εταιρείας Matrix Insurance & Reinsurance Brokers. Έχει, επίσης, διατελέσει Μέλος της Επιτροπής Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ενώ είναι Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, επί θεμάτων Αντασφάλισης και Αντασφαλιστικής Τεχνικής.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

Προεγγραφείτε τώρα!

Εάν προεγγραφείτε έως και τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της EIAS ALUMNI SOCIETY.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

 • Αίτηση Συμμετοχής, επισυνάπτεται ακολούθως

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
11 Συµβουλές που πρέπει να ακολουθεί κάθε εκτιµητής ζηµιών – επισκευαστής

Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου προκαταρκτικού σχεδίου επισκευής, έχει αναγνωριστεί ως το κλειδί για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του...

Close