ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων περιουσίας, επιχειρήσεων & κατοικίας

14 Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα 12, Τετάρτη 14 & Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι ασφαλίσεις Πυρός (Επιχειρήσεων & Κατοικιών) και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, είναι από τις παλαιότερες, παραδοσιακές και πλέον σημαντικές κατηγορίες ασφαλιστικής δραστηριότητας. Ωστόσο, λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής αγοράς, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά του διαρκώς μεταβαλλόμενου ασφαλιστικού τοπίου, οι απαιτήσεις ενδελεχούς ενημέρωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης αυξάνονται συνεχώς. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις αλλά και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές απαιτείται να διαθέτουν σε βάθος γνώσεις και υψηλή τεχνογνωσία, προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται επαρκώς την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών καλύψεων, αλλά και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που απειλούν τις Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, κυρίως αυτές του μεγάλου μεγέθους.

Οι Κίνδυνοι, όμως, δεν αφορούν μόνο στις Επιχειρήσεις, αλλά και στο άλλο ισχυρό περιουσιακό στοιχείο, τις Κατοικίες. Πραγματικά, έχουμε δει, ακόμη και προ ολίγων μηνών, μικρές Επιχειρήσεις και Κατοικίες να πλήττονται από μικρότερα έως και μεγαλύτερα φυσικά φαινόμενα, με δραματικό αποτέλεσμα, άνθρωποι να χάνουν τα πιο σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία από την μια στιγμή στην άλλη, με σοβαρότατες επιπτώσεις στη ζωή τους, στο μέλλον τους και στο μέλλον των οικογενειών τους.

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο, Ασφαλίσεων Περιουσίας, Επιχειρήσεων και Κατοικίας, διάρκειας δώδεκα (12) εκπαιδευτικών ωρών, αναλύει και συζητά με πληρότητα, καίρια θέματα Ασφάλισης Περιουσίας (Επιχειρήσεων & Κατοικίας) και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, Αξιολόγησης αυτών των Κινδύνων και Διαχείρισης των πλέον σύνθετων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, έχει ως εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Α) Βασικές έννοιες του κινδύνου

 • Αξιολόγηση & Διαχείριση Κινδύνων Πυρός
 • Φυσικός και ηθικός Κίνδυνος
 • Η λύση της μεταφοράς του κινδύνου μέσω της ασφάλισης
 • Η σημασία της πρόληψης κινδύνου

Β) Η ασφάλιση Πυρός και Διακοπής Εργασιών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

 • Ανάγκες ασφάλισης και ασφαλιστικές λύσεις για την επιχείρηση
 • Το ασφαλιστικό αντικείμενο και η έκταση της κάλυψης
 • Βασικές Αρχές και έννοιες ασφάλισης Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων (Αντεπιλογή, Υποκατάσταση, Υπασφάλιση, Εγγυτέρα αιτία)
 • Κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων Πυρός και Δομή τους (Κατονομαζόμενων Κινδύνων, Κατά Παντός Κινδύνου, Δηλωτική ασφάλιση Εμπορευμάτων, Admitted και Non admitted policies)
 • Η Συνασφάλιση μεγάλων κινδύνων και διαχείρισης συνασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Οι εξελίξεις, οι τάσεις και οι προοπτικές της αγοράς ασφάλισης Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

Γ) H διαδικασία ανάληψης Κινδύνου Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

 • Τρόπος παρουσίασης ενός κινδύνου προς ασφάλιση από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
 • Ο ρόλος και η σημασία του προασφαλιστικού ελέγχου μέσω ανεξάρτητων επιθεωρητών
 • Η Κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η Τιμολόγηση των κινδύνων
 • Τρόποι προσδιορισμού των ασφαλιζομένων κεφαλαίων και η σημασία του ορθού υπολογισμού τους
 • Προσδιορισμός PML - EML
 • Συνήθεις Αιτίες Ζημιών
 • Τρόποι Περιορισμού των ζημιών και πρόληψης

Δ) Πυρασφάλεια & Μέθοδοι προστασίας κατά της κλοπής

 • Ενεργητική πυρασφάλεια
 • Παθητική πυρασφάλεια

Ε) Αξιολόγηση επικινδυνότητας πυρός Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων

 • Οι αποθηκεύσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι από χρήση και διαχείριση εύφλεκτων υλικών
 • Κίνδυνοι από έκρηξη σκόνης
 • Βασικοί κίνδυνοι ανά βιομηχανικό κλάδο

ΣΤ) Περιεχόμενα ασφαλιστηρίου

 • Ειδικές καλύψεις, Ρήτρες, Εξαιρέσεις, Εγγυήσεις, Όροι, Προϋποθέσεις
 • Ρήτρες προστασίας από την υπασφάλιση
 • Εκτεταμένη ασφάλιση Διακοπής Εργασιών (CBI)

Ζ) Ειδικά θέματα Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

 • Διαμεσολάβηση στην ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Αναφορά σε περιπτώσεις ζημιών
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων και διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων
 • Η αντασφάλιση μεγάλων κινδύνων
 • Ειδικές ασφαλιστικές περιπτώσεις και θέματα όπως:
 1. Τι κάνουμε όταν γίνονται εργασίες ανακαίνισης σε μια ασφαλισμένη επιχείρηση?
 2. Πώς διασφαλιζόμαστε ως διαμεσολαβητές όταν ένας πελάτης μας ενημερώνει ότι είναι υπασφαλισμένος?
 3. Τι πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας ως διαμεσολαβητές?
 4. Πώς αντιμετωπίζουμε τον ηθικό κίνδυνο?
 5. Ποιά θα πρέπει να είναι η απαλλαγή στο συμβόλαιο και πόσα είδη απαλλαγής υπάρχουν?
 6. Πώς επηρεάζεται το ασφάλιστρο?

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Α) Καλύψεις και τρόποι ασφάλισης κατοικιών:

 • Παλαιότητα, χρονικοί περιορισμοί στις καλύψεις
 • Καλύψεις άλλων κλάδων στα ασφαλιστήρια περιουσίας
 • Τρόποι υπολογισμού κεφαλαίου, απαλλαγές

Β) Αντικείμενα ασφάλισης και ειδικά θέματα:

 • Ασφάλιση εξοχικών κατοικιών, είδη ιδιαίτερης αξίας, επαγγελματικός εξοπλισμός ως περιεχόμενο,
 • Ειδικές κατασκευές, κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι
 • Υπερβάσεις, αυθαίρετα, οικιακά φωτοβολταϊκά, αποθήκες)

Γ) Συχνότερες ζημιές

Δ) Νέες τάσεις
(AirBNB, Lemonade, Online ασφάλιση, Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο)

Ε) Το εύρος της αγοράς των Ασφαλίσεων Κατοικιών και οι μεγάλες δυνατότητες ασφαλιστικών πωλήσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Περιουσίας, Επιχειρήσεων και Κατοικίας, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Περιουσίας, Επιχειρήσεων και Κατοικίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις Ασφαλίσεις Περιουσίας, Επιχειρήσεων και Κατοικίας και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους
β. Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις Ασφαλίσεις Περιουσίας, Επιχειρήσεων και Κατοικίας
γ. Στελέχη και υπαλλήλους Underwriting Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων (non motor), που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη σχετική τεχνογνωσία τους
δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά Ασφαλίσεων Περιουσίας, Επιχειρήσεων και Κατοικίας, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους
ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης στοιχείων των εταιρειών τους έναντι κινδύνων που τις απειλούν
στ. Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών, καθώς και στεγαστικά δάνεια και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων
ζ. όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων καθώς και των Κατοικιών.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει ως κύριο σκοπό του, την ενδελεχή ενημέρωση και την περαιτέρω εξειδίκευση των συμμετεχόντων, επί των σύγχρονων θεμάτων των Ασφαλίσεων Πυρός, Εμπορικών, Βιομηχανικών και Οικιακών Κινδύνων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις αυτές. Αποτελεί μία πολύ καλή ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, σχετικά με την Ασφάλιση σοβαρών Περιουσιακών Κινδύνων. Μάλιστα, οι εξελίξεις που έχει επιφέρει η οδηγία SOLVENCY ΙΙ, αλλά και οι νέες οδηγίες που αφορούν την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, καθιστούν απαραίτητη την ενημέρωση και εξειδίκευση των Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η Ασφάλιση Πυρός και Διακοπής Εργασιών σε μικρούς έως μεγάλους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς κινδύνους, καθώς και σε Οικιακούς Κινδύνους, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου. Άλλωστε η σοβαρότητα επέλευσης αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεων τους στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθιστά αναγκαία την εξειδίκευση των Ασφαλιστικών Στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στις λεπτομέρειες της εν λόγω ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Μεταξύ των σημαντικών στόχων του σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης εμπορικών, βιομηχανικών και οικιακών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τέλος, το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης των εν λόγω κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων του τομέως αυτού.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Αλέξης Κώτσαλος, Προϊστάμενος του Τομέως Ζημιών Γενικών Κλάδων της Εθνικής Ασφαλιστικής, με μεταπτυχιακές σπουδές Στρατηγικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Staffordshire της Αγγλίας και σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαπραγματεύσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κος Κώτσαλος έχει πολυσχιδή εμπειρία των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων, με έμφαση στην Αξιολόγηση (Risk Underwriting) και στην Ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρησιακών Κινδύνων.

H κα Δώρα Αποστολοπούλου, Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO & INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση Product Engineering επί των Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων & Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης.

Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €200
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€150 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €75

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018.

Εάν προεγγραφείτε έως την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της ALUMNI SOCIETY που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Eurolife ERB: Μπες στην online έρευνα & διεκδίκησε ένα iPad Mini 4

Εάν σου περίσσευαν 50 ευρώ, πως θα ήθελες να τα ξοδέψεις; Πιστεύεις ότι η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τη σχέση...

Close