ΕΙΑΣ: Σύγχρονη Λογιστική & Ελεγκτική Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

29 Σεπτεμβρίου 2019

Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Σύγχρονης Διοικητικής Λογιστικής & Ελεγκτικής
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Εργασιών

EIAS Certified Specialist in Insurance Accounting & Control Management
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου,
έως και την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, 16:00 – 19:20

Οι σύγχρονες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, διέπονται πλέον από εξαιρετικά σύνθετους και απαιτητικούς κανόνες λογιστικής και ελεγκτικής διοίκησής τους, καθώς επίσης και από αντίστοιχα σύνθετες και απαιτητικές υποχρεώσεις τήρησης συγκεκριμένων κανονιστικών προτύπων λογιστικής και ευρύτερης χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σε αυτήν την έννοια, οι Οικονομικές Διευθύνσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και το σύνολο των τομέων και στελεχών τους, αναλαμβάνουν σημαντικά «βάρη» και υπευθυνότητες αυστηρής τήρησης των προδιαγραφών κανονιστικής συμμόρφωσης που προβλέπει το ισχύον σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, όπως απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς μας, ευρύτερα, αλλά και της ασφαλιστικής επιχείρησης, ειδικότερα.

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία λογιστικής και ελεγκτικής διοίκησης της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης, αποτελεί, επομένως, το πλέον επαρκές «εργαλείο» ανταπόκρισης των στελεχών της και εναρμόνισής της προς τις ήδη ισχύουσες και δυναμικά εξελισσόμενες θεσμικές υποχρεώσεις της.

Περιγραφή και Θεματολογία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σύγχρονης Διοικητικής Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται διεξοδικά, κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό, σημαντικά και εξειδικευμένα θέματα «ζέοντος» ενδιαφέροντος του ευρύτερου Οικονομικού Τομέως των ασφαλιστικών μας επιχειρήσεων και, βεβαίως, των οικονομικών στελεχών τους.

Ενώ το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ως εκ του τίτλου και του περιεχομένου του, φαίνεται ότι πρωτίστως ενδιαφέρει στελέχη των διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των επιχειρήσεων της αγοράς μας, στην πραγματικότητα το ενδιαφέρον του εκτείνεται στο σύνολο των στελεχών της αγοράς μας, αφού προσφέρει άριστες δυνατότητες αντίληψης του οικονομικού λογισμού των ασφαλιστικών συναλλαγών, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και υπέρ των προοπτικών περαιτέρω εξέλιξής τους. Σε αυτήν την έννοια, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη των Λογιστηρίων των σύγχρονων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και όλων των Τομέων αυτών (ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των Τομέων Budgeting, Controlling, Προμηθειών, κ.ο.κ.), καθώς και σε στελέχη του Τομέως Εσωτερικού Ελέγχου, Internal Audit των επιχειρήσεων της αγοράς μας. Ταυτοχρόνως, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ενδιαφέρει στελέχη που εμμέσως σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, όπως, επί παραδείγματι, στελέχη του Αναλογιστικού Τομέως και των τομέων Compliance and Risk Management των ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, διάρκειας σαράντα (40) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in INSURANCE ACCOUNTING AND CONTROL MANAGEMENT.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

α. Λογιστική Ασφαλιστικών Συναλλαγών

  • Πλαίσιο κατανόησης των Ασφαλιστικών Συναλλαγών
  • Ανάπτυξη Λογαριασμών Απεικόνισης των Ασφαλιστικών Συναλλαγών
  • Λογιστικό Περιβάλλον εγγραφών παραγωγής, προμηθειών, αντασφαλίσεων, αποζημιώσεων και ασφαλιστικών προβλέψεων
  • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

β. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Εξειδίκευσή τους στην Ασφαλιστική Επιχείρηση

  • Παρουσίαση των λογιστικών και πληροφοριακών Διεθνών (Προτύπων) Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
  • Κανόνες αναγνώρισης και αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (πάγια, επενδυτικά ακίνητα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ….)
  • Διάταξη υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων
  • Πρότυπα παροχής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
  • Ανάλυση Κινδύνων

γ. Φορολογική Διοίκηση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

  • Άμεσοι και έμμεσοι φόροι
  • Φορολογητέο αποτέλεσμα
  • Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

δ. Ελεγκτική Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

  • Έννοια, αντικείμενο και αρχές της Ελεγκτικής των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
  • Διάκριση Ελέγχων
  • Ελεγκτικές Διαδικασίες (έλεγχοι κύριων λογαριασμών, επενδύσεων και τεχνικών αποθεμάτων, …..)
  • Παράδειγμα Ελέγχου Εκκρεμών Ζημιών

ε. Ειδικά Θέματα

  • Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης και επιδράσεις τους στη Λογιστική και την Ελεγκτική των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
  • Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων
  • Due diligence
  • Προετοιμασία συγχωνεύσεων και εξαγορών

Τα προαναφερόμενα θέματα αναπτύσσονται ενδελεχώς και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθησιακού μοντέλου που ακολουθεί.

Μαθησιακό μοντέλο

Πέραν της θεωρητικής και τυπολογικής προσέγγισης των παραμέτρων Διοικητικής Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του εν λόγω τομέως ενδιαφέροντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να αποκτήσουν συγκροτημένη αντίληψη του οικονομικού λογισμού των ασφαλιστικών συναλλαγών, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, αλλά και προς τον σκοπό διεύρυνσης των προοπτικών εργασιακής εξέλιξής τους.

β) Ειδικότερα, στελέχη του Οικονομικού Τομέως των Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί θεμάτων Διοικητικής Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εργασιών και να εξειδικευθούν ακόμη πιο πολύ στις διαστάσεις οικονομικής διοίκησης της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.

γ) Στελέχη Αναλογιστικών Τομέων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Τομέων Risk Management και Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, καθώς η άσκηση των πρώτιστων καθηκόντων τους ενισχύεται από την τεχνογνωσία που παρέχει το Εκπαιδευτικό αυτό Πρόγραμμα.

δ) Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Επικεφαλής πρακτορειακών και μεσιτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς το έργο διοίκησης των επιχειρήσεών τους ενισχύεται, ομοίως, από την τεχνογνωσία που παρέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

ε) Λογιστές και Οικονομικούς Ελεγκτές, ενδιαφερομένους να εξειδικευθούν στο οικονομικό περιβάλλον της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών εξέλιξής τους, ενώ προτείνεται πολύ σε Στελέχη των Οικονομικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου όλων των «μορφών» ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ως σημαντικός παράγοντας περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της εργασίας τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

  • Η απόκτηση άρτιας και χρηστικής τεχνογνωσίας άσκησης λογιστικής και ελεγκτικής διοίκησης, στο περιβάλλον της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.
  • Η μεθοδική συγκρότηση κατάλληλου πλαισίου λογιστικής και ελεγκτικής διοίκησης της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης, προς τον σκοπό της άψογης ανταπόκρισής της στις ισχύουσες και προβλεπόμενες εποπτικές επιταγές και θεσμικές υποχρεώσεις.
  • Η απόκτηση εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας από τα αρμόδια στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προκειμένου να φέρουν σε αίσιο πέρας το προαναφερόμενο απαιτητικό έργο θεσμικής εναρμόνισης.
  • Η αντίληψη και η εμπέδωση του συνολικού πεδίου άσκησης ασφαλιστικών συναλλαγών και των κατάλληλων τεχνικών εγγραφής τους.
  • Η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών συναλλαγών και η λογιστική απεικόνισή τους.
  • Η κατάρτιση, η σύνταξη και η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης.
  • Η εμπέδωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε περιβάλλον εξειδίκευσής τους στη σύγχρονη ασφαλιστική επιχείρηση.
  • Η ανάπτυξη των κύριων διαστάσεων του φορολογικού περιβάλλοντος της ασφαλιστικής επιχείρησης και η φοροτεχνική διαχείρισή του.
  • Η κατανόηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης που επιδρούν στη διαμόρφωση του πλαισίου άσκησης Λογιστικής και Ελεγκτικής των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in INSURANCE ACCOUNTING AND CONTROL MANAGEMENT

Ο ι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in Insurance Accounting and Control Management, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας.

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του προγράμματος:

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην ασφαλιστική αγορά μας και ισχυροποίησης της τεχνογνωσίας τους, δια των πλέον σύγχρονων και επιστημονικών αρχών, μεθόδων και εφαρμοσμένων συστημάτων λογιστικής και ελεγκτικής διοίκησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν εξαίρετα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας, διαθέτοντα αξιοσημείωτη εμπειρία και εφαρμοσμένες γνώσεις επί των θεματικών αντικειμένων ευθύνης τους, ως εξής:

Ο κος Νίκος Σπανός, απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε επί τριάντα επτά (37) έτη ανώτατο οικονομικό στέλεχος ασφαλιστικών εταιρειών και Μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Η εργασιακή εμπειρία του εκτείνεται στο συνολικό φάσμα λειτουργιών της ασφαλιστικής επιχείρησης, με έμφαση στις διαστάσεις και στα αντικείμενα του χρηματοοικονομικού τομέως αυτής. Ο κος Σπανός έχει διδάξει Λογιστική και Ελεγκτική στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, μεταξύ άλλων Εκπαιδευτικών Οργανισμών.

Έχει διατελέσει Μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Εισηγητής και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο κος Λευτέρης Μαυρομάτης, απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική, ενώ διαθέτει τον επαγγελματικό τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο κος Μαυρομάτης έχει υπηρετήσει επί 12 έτη ως Ορκωτός Ελεγκτής στις ελεγκτικές εταιρείες KPMG και  Grant Thornton.  Η εργασιακή εμπειρία του σχετίζεται κυρίως με τακτικούς και φορολογικούς ελέγχους, καθώς και με θέματα αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων. Διδάσκει στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και έχει συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα επί των αντικειμένων I.F.R.S. και I.P.S.A.S. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Εισηγητής και Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

O κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

Κόστος Συμμετοχής

Εάν προεγγραφείτε έως και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της ALUMNI SOCIETY που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρα τους.

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €320
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €290 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €350
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €320 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €160

 

  • Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Τ ο σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Ακολουθεί η Αίτηση Συμμετοχής

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Μινέττα: Σημείο Εξυπηρέτησης κωφών επισκεπτών με χρήση της εφαρμογής IRIS

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική προχώρησε, πρώτη από τον ασφαλιστικό κλάδο, στη δημιουργία σημείου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των βαρήκοων ή κωφών...

Close