Η ΕΑΕΕ για συνοδευόμενη οδήγηση & ασφάλιση 17χρονων οδηγών

21 Μαΐου 2019

Με σχετική εγκύκλιό της, η ΕΑΕΕ ενημερώνει για το σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης που θεσπίστηκε στη χώρα μας για ανήλικους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η υποχρεωτική ασφάλισή τους.

Διαβάστε στη συνέχεια την εγκύκλιο που εξέδωσε η ΕΑΕΕ:

Με το ν. 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/4.3.2019) θεσπίστηκε, ως γνωστόν, στη χώρα μας σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης για ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 14 παρ.1 του ν. 4599/2019 ορίζεται ότι για ανήλικους υποψήφιους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους καθιερώνεται ολοκληρωμένο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης κατηγορίας Β που περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 της Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

β) επιτυχή θεωρητική εξέταση και επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς,

γ) χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, με την οποία βεβαιώνεται η ικανότητά του για οδήγηση με συνοδεία οδηγού, που πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
αα) να είναι ηλικίας τριάντα (30) τουλάχιστον ετών,
ββ) να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη,
γγ) να μην έχει καταλογιστεί εις βάρος του κανένας βαθμός ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων(Σ.Ε.Σ.Ο.) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου προβλέπεται επίσης ότι ο ανήλικος υποψήφιος οδηγός, κατά τη διάρκεια της συνοδευόμενης οδήγησης, υποχρεούται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη, έναντι του κυρίου ή του κατόχου των οχημάτων, η οποία ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαμβάνει την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων, λόγω σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Ορίζεται τέλος ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να περιγράφονται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που προσκομίζεται στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και την έναρξη της συνοδευόμενης οδήγησης.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις, όπως είναι ευνόητο, ενδιαφέρουν άμεσα τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η ΕΑΕΕ έλαβε αρκετά ερωτήματα από εταιρίες μέλη της σχετικά με την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων και ιδίως σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη της έκδοσης ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κάλυψη της συνοδευόμενης οδήγησης.

Δεδομένων των ερωτημάτων αυτών, η ΕΑΕΕ έκρινε σκόπιμο και συγκάλεσε την Ομάδα Εργασίας Νομικών της Επιτροπής Αυτοκινήτων προκειμένου να εξετάσει τα ζητήματα αυτά και να δώσει κατά το δυνατόν τις αναγκαίες απαντήσεις.

Τα συμπεράσματα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας, τα οποία θα ήταν χρήσιμο και σκόπιμο κάθε εταιρία να επεξεργαστεί και εσωτερικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες της, συνοψίζονται στα εξής:

  1. Η συνοδευόμενη οδήγηση, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 4599/2019, αποτελεί πλέον νόμιμο τρόπο οδήγησης στη χώρα μας.
    Ως εκ τούτου, καλύπτεται ήδη από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχήματος, χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοση ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης.
  2. Παρόλα αυτά και δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του ν. 4599/2019 το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης οχήματος θα προσκομίζεται στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με σκοπό τη χορήγηση της βεβαίωσης για την έναρξη της συνοδευόμενης οδήγησης και προκειμένου να αποφευχθούν τα ερωτήματα / ενστάσεις από την Πολιτεία, θα ήταν καλό να γίνεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ειδική αναφορά στην κάλυψη της συνοδευόμενης οδήγησης κατά τα πρότυπα του όρου για το Νέο Οδηγό.
  3. Η ειδική αναφορά στην κάλυψη της συνοδευόμενης οδήγησης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 14 του ν. 4599/2019 και κατά τα πρότυπα του όρου για το Νέο Οδηγό που έχει η κάθε εταιρία, ενδείκνυται επιπροσθέτως και για την καλύτερη θωράκιση των δικαιωμάτων της ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση που παραβιάζονται από τον ασφαλισμένο οι προϋποθέσεις του νόμου, αλλά και του όρου για την ασφαλιστική κάλυψή της.
Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
ΕΙΑΣ: Ασφαλίσεις πλοίων & πληρωμάτων πλοίων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων πλοίων και πληρωμάτων πλοίων Τρίτη και Πέμπτη, 4 και 6 Ιουνίου 2019, 17:00 – 20:15 Περιγραφή και Θεματολογία...

Close