Skip to content

Προς αποφυγή η πλήρης απαγόρευση των αμοιβών για τα επενδυτικά

Εκδόθηκε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα που αφορά στην πιθανή παρέμβασή της στον τρόπο αμοιβών των δικτύων διανομής στα επενδυτικά προϊόντα βασισμένα σε ασφάλιση.

Πρόκειται για μια διαδικασία που τώρα ξεκινά και σίγουρα έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μέχρι να ολοκληρωθεί και να βρεθεί συμβιβαστική λύση. Ήδη γίνονται προτάσεις για την τροποποίηση των σχετικών οδηγιών.

Η πρώτη εντύπωση είναι ότι τα πολύ αρνητικά έχουν αποφευχθεί, δηλαδή η πλήρης απαγόρευση των αμοιβών, αλλά σίγουρα γίνεται συζήτηση για σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες θα οδηγούν στην εξασφάλιση του ιδιώτη επενδυτή, τόσο ως προς τη σαφή ενημέρωσή του για τις χρεώσεις, όσο και στην εξασφάλισή του ότι θα του είναι κατανοητό το κέρδος που προσδοκά σε σχέση με τις χρεώσεις που υφίσταται.

Παρότι δεν προβλέπεται οριστική απαγόρευση αμοιβών είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν συνέπειες στο σχεδιασμό και στη διάθεση των προϊόντων μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και της νομοθετικής διαδικασίας.

Όπως είναι σε θέση το Underwriter να γνωρίζει, προφανώς επεξεργάζονται ήδη όλοι οι αρμόδιοι φορείς και στην χώρα μας τα συγκεκριμένα κείμενα, φυσικά και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών που έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό για το συγκεκριμένο θέμα σε συνεργασία προφανώς με την ευρωπαϊκή ένωση ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και οι φορείς της διαμεσολάβησης, τόσο τα Σωματεία όσο και το Επιμελητήριο, μιας και έχουν και τις αντίστοιχες ενημερώσεις από την Ομοσπονδία BIPAR.

Σίγουρα το συγκεκριμένο θέμα θα μας απασχολήσει αρκετά τους επόμενους μήνες μέχρι την τελική του κατάληξη.

Διαβάστε στη συνέχεια το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Συγκεκριμένα η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την προστασία και την ενδυνάμωση των μικροεπενδυτών στην ΕΕ.

Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιώτες μικροεπενδυτές (δηλ. επενδυτές «καταναλωτές») να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις που να ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους, διασφαλίζοντας ότι τυγχάνουν δίκαιης και δεόντως προστατευμένης μεταχείρισης. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους για να επενδύσουν με ασφάλεια στο μέλλον τους και να επωφεληθούν πλήρως από την Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ.

Τα μέτρα που προωθεί η ΕΕ έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, η οποία παραδοσιακά ήταν χαμηλότερη από ό,τι σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες – παρόλο που οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ υψηλά ποσοστά αποταμίευσης. Η ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι επίσης ένα ουσιαστικό μέσο για τη διοχέτευση ιδιωτικής χρηματοδότησης στην οικονομία μας και τη χρηματοδότηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Πιο αναλυτικά τα μέτρα έχουν στόχο:

• Βελτίωση του τρόπου με τον οποίο παρέχονται πληροφορίες στους ιδιώτες επενδυτές σχετικά με επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με τρόπους πιο ουσιαστικούς και τυποποιημένους, προσαρμόζοντας τους κανόνες γνωστοποίησης στην ψηφιακή εποχή και τις αυξανόμενες προτιμήσεις των επενδυτών για βιωσιμότητα.

• Αύξηση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας του κόστους απαιτώντας τη χρήση τυπικής παρουσίασης και ορολογίας για το κόστος. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα επενδυτικά προϊόντα προσφέρουν πραγματική αξία για τα χρήματα στους ιδιώτες επενδυτές.

• Διασφάλιση ότι όλοι οι ιδιώτες πελάτες λαμβάνουν τουλάχιστον ετησίως μια σαφή εικόνα της επενδυτικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου τους.

• Αντιμετώπιση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στη διανομή επενδυτικών προϊόντων με την απαγόρευση κινήτρων για πωλήσεις χωρίς συμβουλές και διασφάλιση ότι οι οικονομικές συμβουλές που θα δίνονται ευθυγραμμίζονται με τα καλύτερα συμφέροντα των ιδιωτών επενδυτών.

  • Αυστηρότερες διασφαλίσεις και διαφάνεια στις πωλήσεις όπου επιτρέπονται κίνητρα·

• Προστασία των ιδιωτών επενδυτών από το παραπλανητικό μάρκετινγκ διασφαλίζοντας ότι οι χρηματοοικονομικοί μεσάζοντες (δηλαδή οι σύμβουλοι) είναι πλήρως υπεύθυνοι για τη χρήση (και την κακή χρήση) της επικοινωνίας μάρκετινγκ τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γίνονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω διασημοτήτων ή άλλων τρίτων που αμείβουν.

• Διατήρηση υψηλών προτύπων επαγγελματικών προσόντων για χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

• Ενδυνάμωση των καταναλωτών να λαμβάνουν καλύτερες οικονομικές αποφάσεις, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εθνικά μέτρα που μπορούν να υποστηρίξουν τον οικονομικό αλφαβητισμό των πολιτών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους και το κοινωνικό και μορφωτικό τους υπόβαθρο.

• Μείωση του διοικητικού φόρτου και βελτίωση της προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών για εξελιγμένους ιδιώτες επενδυτές.

• Ενίσχυση της εποπτικής συνεργασίας για να διευκολυνθούν οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται σωστά και αποτελεσματικά με συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ και καταπολεμούν από κοινού την απάτη και τις κακές πρακτικές.

Τα μέτρα αφορούν ολόκληρο το επενδυτικό ταξίδι του καταναλωτή. Αποτελούνται από μια τροποποιητική οδηγία, η οποία αναθεωρεί τους ισχύοντες κανόνες που ορίζονται στην Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), την Οδηγία για τη διανομή ασφαλίσεων (IDD), την Οδηγία για τον Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), την Οδηγία Διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (AIFMD).

Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης και τροποποιητικό κανονισμό για τα επενδυτικά προϊόντα λιανικής και τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλειες (PRIIPs). 

Ιστορικό

Οι κανόνες προστασίας των επενδυτών ορίζονται επί του παρόντος σε διάφορα νομοθετικά μέσα για συγκεκριμένους κλάδους, όπως η MiFID, ο κανονισμός PRIIPs, η οδηγία ΟΣΕΚΑ, ο AIFMD, το Solvency II και το IDD. Οι κανόνες μπορεί να διαφέρουν από το ένα χρηματοοικονομικό μέσο στο άλλο και μερικές φορές μπορεί να αλλάζουν, με αποτέλεσμα οι σωρευτικές απαιτήσεις να προκαλούν σύγχυση στους ιδιώτες επενδυτές. Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση οδήγησε σε αλλαγές στα μοντέλα διανομής και σε νέες μορφές μάρκετινγκ για χρηματοπιστωτικά μέσα προς ιδιώτες πελάτες.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Επιτροπή συγκεντρώνει στοιχεία ως βάση για τις σημερινές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας εμπεριστατωμένης μελέτης που εξετάζει βασικά ζητήματα ιδιωτών επενδυτών (γνωστοποιήσεις, συμβουλές, κίνητρα, καταλληλότητα). Πραγματοποιεί επίσης εκτενείς ενέργειες δημόσιας διαβούλευσης, εκκλήσεις για συμβουλές από ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και πολλές επαφές με ενδιαφερόμενα μέρη.

Δείτε περισσότερα εδώ: https://finance.ec.europa.eu/publications/retail-investment-package_en#details

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *