Skip to content

Στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων έτους 2022

Τα μεγέθη της ασφάλισης των μεταφερόμενων εμπορευμάτων

1.1. Καταγραφή ασφαλισμένων κινδύνων

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί του σκέλους του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στα πλήθος εκδοθέντων / ανανεωθέντων συμβολαίων (συμπεριλαμβάνονται οι Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν φορτώσεις), καταγράφηκαν 61.744 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2022, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2023.

Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε τα 16 δισ. €. Τα συμβόλαια και τα ασφαλισμένα κεφάλαια κατανέμονται ως εξής:

1.2. Κανάλια διαμεσολάβησης

Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά κανάλι διαμεσολάβησης πραγματοποιήθηκε και για το έτος 2022, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων), διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας (των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (61,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (26,4% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Ζημιές Αποζημιώσεις

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2022 δηλώθηκαν 1.203 ζημιές εντός του 2022. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 1,13 εκατ. € εντός του 2022, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2022 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 3,64 εκατ. €.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2022). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα αυξηθεί όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι την λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους.

2.1. Καταγραφή ζημιών – αποζημιώσεων

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με το μέγεθος των ζημιών παρουσιάζονται στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν.

2.2. Ανάλυση ζημιών – αποζημιώσεων, ανά αιτία και τύπο ταξιδιού

Στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια που προκάλεσαν τις ζημιές των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ξεχωριστά για το πλήθος των δηλωθεισών ζημιών, για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς αποζημιώσεις στο τέλος του 2022.

Για τις ζημιές για τις οποίες υπήρξε αναλυτική πληροφόρηση ως προς την αιτία τους, ακολουθεί η ταξινόμησή τους ανά τύπο ταξιδιού. Οι ζημιές για τις οποίες δεν υπήρχε η δυνατότητα αναζήτησης αιτίας, καταχωρήθηκαν στις λοιπές αιτίες.

Στον πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται η μέση ζημία ανά τύπο ταξιδιού και ανά αιτία, σύμφωνα με την υπάρχουσα πληροφόρηση μέχρι 31/12/2022.

Μελέτη αποζημιώσεων

3.1. Καταγραφή των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τον κλάδο των μεταφερομένων εμπορευμάτων. Τα στοιχεία αφορούν τα τελευταία δέκα έτη (2013 – 2022). Η συγκέντρωσή τους αποσκοπεί στην παρακολούθηση της «ωρίμανσης» των αποζημιώσεων σε βάθος χρόνου ως προς το πλήθος τους και το ποσό τους. Τα στοιχεία τα οποία υπέβαλαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν να κάνουν με τις καταβληθείσες αποζημιώσεις πριν την αφαίρεση των επανεισπράξεων, τις επανεισπράξεις, τις εκκρεμείς αποζημιώσεις, το πλήθος των ζημιών οι οποίες πληρώθηκαν κι έκλεισαν καθώς κι αυτών οι οποίες εκκρεμούν.

3.2. Επεξεργασία των στοιχείων των αποζημιώσεων

Η συγκέντρωση των στοιχείων των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος στην προηγούμενη παράγραφο επιτρέπει την επεξεργασία τους με τη μέθοδο chain-ladder με σκοπό να διατυπωθούν εύλογες προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη της πορείας των αποζημιώσεων και του πλήθους των ζημιών. Τα διαθέσιμα δεδομένα από πλευράς χρονικής διάρκειας της περιόδου κάλυψης είναι σχετικά επαρκή για να δώσουν μία εικόνα για την εξέλιξη των μεγεθών.

Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται τα ποσά των αποζημιώσεων (συσσωρευμένες πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός της εξεταζόμενης περιόδου και εκκρεμείς αποζημιώσεις στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου) για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων (στήλες α και β). Στη στήλη γ, οι αποζημιώσεις επανεκτιμώνται με τη χρήση της μεθόδου chain-ladder.

Βασική προϋπόθεση εφαρμογής της μεθόδου είναι ότι οι πληροφορίες του παρελθόντος είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές για το μέλλον. Το υπολογιζόμενο ποσοστό εκκρεμότητας δείχνει το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου επί του συνόλου των υπολογιζόμενων αποζημιώσεων (εκκρεμών και πληρωθεισών) για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος.

Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται τα πλήθη των ζημιών (συσσωρευθείσες πληρωθείσες ζημιές εντός της εξεταζόμενης περιόδου και εκκρεμείς στο τέλος της) κι επανεκτιμάται το σύνολο των ζημιών. Στο τέλος, εξάγεται το ποσοστό των εκκρεμών ζημιών επί του εκτιμώμενου πλήθους για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος.

Στον επόμενο πίνακα υπολογίζονται οι μέσες τιμές της συνολικής ζημίας και της πληρωθείσας ζημίας, μετά την επανεκτίμηση των αποζημιώσεων των τελευταίων δέκα ετών.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *