Skip to content
Talanx_logo

Όμιλος Talanx – Σταθερή ανάπτυξη το 2014

Haas_Herbert_K_0612_4
Haas Herbert, CEO Talanx

Αποτελέσματα 2014 από τον όμιλο Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG.

  • Αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε 29 δισ. ευρώ (+3%)
  • Αύξηση Λειτουργικού Κέρδους (EBIT) σε 1.9 δισ. ευρώ (+7,1%)
  • Βελτίωση στα καθαρά κέρδη του Ομίλου: 769 εκ. ευρώ (+5%)
  • Προτεινόμενο μέρισμα 1,25 ευρώ (1,20) (+4,2%)
  • Επιβεβαίωση των προβλέψεων για το 2015: Κερδοφορία άνω των 700 εκ. ευρώ
  • Πρόβλεψη για αύξηση κερδών στα επίπεδα του 5% μεσοπρόθεσμα

Αύξηση στα καθαρά κέρδη κατά 5% σε 769 εκ. ευρώ (732) σημείωσε ο Όμιλος Talanx για τη χρήση του 2014, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση σε ένα δυσχερές λειτουργικό και εποπτικό περιβάλλον. Αφαιρώντας την επίδραση έκτακτων κερδών ύψους 100 εκ. ευρώ από την πώληση των μετοχών της Swiss Life το 2013, η αύξηση της κερδοφορίας ανήλθε σε 23%. Τα έσοδα από ασφάλιστρα ανήλθαν στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο των 29 δισ. Ευρώ (από 28.1). Ως αποτέλεσμα της συστηματικής προσήλωσης στη στρατηγική περαιτέρω διεθνοποίησης του Ομίλου, σημειώθηκε αύξηση ασφαλίστρων κατά 3% (3.6%, μετά την αναπροσαρμογή των συναλλαγματικών διαφορών). Λόγω της θετικής αυτής επίδοσης του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο θα εισηγηθούν κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση την αύξηση του μερίσματος κατά 4% σε 1,25 ευρώ ανά μετοχή (από 1,20).

Η βελτίωση στα καθαρά κέρδη αποδίδεται στους τομείς Αντασφάλισης, Βιομηχανικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ιδιωτών Διεθνώς (εκτός Γερμανίας). Ο Όμιλος υιοθέτησε μέτρα για την ενίσχυση του ισολογισμού στον τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών Γερμανίας, λόγω του παρατεινόμενου περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων. Τα μέτρα χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από τα έκτακτα κέρδη ύψους 214 εκ. ευρώ από την πώληση των υπολειπόμενων μετοχών της Swiss Life. Σε αντίθεση με το 2013, τα έσοδα αυτά επηρεάζουν μόνον οριακά τα αποτελέσματα.

“Το 2014 ήταν ένα επιτυχημένο έτος για εμάς και είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Θέλουμε οι μέτοχοί μας να μοιραστούν την ισχυρή απόδοσή του Ομίλου Talanx, με καταβολή μερίσματος 1,25 ευρώ ανά μετοχή – αύξηση άνω του 4%” ανέφερε ο CEO της Talanx AG, Herbert. K. Haas.To 2015 θα είναι ένα έτος με προκλήσεις, από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών, με πτωτικές αποδόσεις στις κεφαλαιαγορές και μειούμενες τιμές ασφαλίστρων στην αγορά βιομηχανικών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Περαιτέρω απαιτήσεις προκύπτουν και από την μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών Γερμανίας. Παρόλα αυτά, διατηρούμε τους στόχους μας για κέρδη 700 εκ. ευρώ κατ’ ελάχιστον για το 2015”

Η καθαρή επιβάρυνση από μεγάλες ζημίες, κινήθηκε πτωτικά σε όλους του τομείς, με περιορισμένες μεγάλες ζημίες από καιρικά φαινόμενα το 2014, ωστόσο παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, στα 782 εκ. ευρώ (838). Στις πρωτασφαλιστικές εργασίες η επιβάρυνση αυξήθηκε σε 331 εκ. ευρώ (211) ως αποτέλεσμα μίας σειράς μεγάλων ζημιών στον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, κυρίως στις Ασφαλίσεις Περιουσίας. Στον τομέα Αντασφαλίσεων, οι μεγάλες ζημίες περιορίστηκαν σε 426 εκ. ευρώ (578).

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης του Ομίλου, αυξήθηκε οριακά σε 97,9 (από 97,1) ως αποτέλεσμα της επιβάρυνσης στις πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες. Το τεχνικό αποτέλεσμα υποχώρησε σε -2,1 δισ. ευρώ (-1,6) λόγω της συμμετοχής των ασφαλισμένων του κλάδου Ζωής στα αυξημένα καθαρά έσοδα από επενδύσεις καθώς και στα μέτρα ενίσχυσης του ισολογισμού για τον τομέα Ασφάλισης Ιδιωτών Γερμανίας. Σε επίπεδο Ομίλου, τα μέτρα αντισταθμίστηκαν από τα έκτακτά κέρδη της πώλησης μετοχών της Swiss Life.

Η ενίσχυση κατά 9,3% στα καθαρά έσοδα από επενδύσεις σε 4,1 δισ. ευρώ (3,8) αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην πώληση των μετοχών της Swiss Life και την επιβεβαίωση-λογιστικοποίηση μη πραγματοποιηθέντων κερδών στις Ασφαλίσεις Ζωής Γερμανίας. Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 7,1% σε 1.9 δισ. ευρώ (1,8).

Τα έσοδα ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,04 ευρώ (2,90) στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Τα ισχυρά επίπεδα κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκαν περαιτέρω, με το δείκτη ρευστότητας του Ομίλου να διαμορφώνεται στο 228,2% (31.12.2013: 210,2).

Ο Όμιλος Talanx εξακολουθεί να εστιάζει στην ανάπτυξη και σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, παρά τις προκλήσεις της Γερμανικής αγοράς και το παρατεινόμενο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Βάσει των αποτελεσμάτων για το 2014, ο Όμιλος προβλέπει ετήσιο ρυθμό αύξησης ασφαλίστρων 3-5% κατά μέσο όρο (μετά τις συναλλαγματικές προσαρμογές) για το διάστημα 2015-2019. Ο Talanx αναμένει μέση ετήσια αύξηση καθαρών κερδών της τάξεως του 5%.

Από τις 26 Απριλίου 2014, η Talanx AG είναι πλέον εισηγμένη και στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας, ενώ παραμένει εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φραγκφούρτης και του Ανόβερου. Η ανωτέρω εισαγωγή δεν πραγματοποιήθηκε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ούτε με εισαγωγή μετοχών στη δευτερογενή αγορά. Τον Ιούλιο, ο Όμιλος Talanx επωφελήθηκε από τα ευνοϊκά επιτόκια και το θετικό περιβάλλον στις κεφαλαιαγορές, τοποθετώντας ένα ομόλογο υψηλής εξασφάλισης (senior benchmark bond) ύψους 500 εκ. ευρώ

Μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς (13 Φεβρουαρίου 2015), o Talanx ολοκλήρωσε επιτυχώς την δημόσια προσφορά εξαγοράς του Χιλιανού ασφαλιστικού ομίλου Inversiones Magallanes. Η εξαγορά τοποθετεί τον Talanx ως την πέμπτη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία στη Χιλή (και δεύτερη στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων). Το ίδιο διάστημα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, ο Όμιλος Talanx προχώρησε σε πώληση δύο μικρότερων θυγατρικών στη Βουλγαρία και την Ουκρανία.

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις

Ο τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, σημείωσε αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, φθάνοντας τα 4 δισ. ευρώ (3,8) σε ακολουθία με την πορεία του Ομίλου. Η ανάπτυξη κατά 5,1% (5,9% σε σταθερές συναλλαγματικές τιμές) οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εργασίες των θυγατρικών και υποκαταστημάτων εκτός Γερμανίας, τα οποία σημείωσαν αύξηση ασφαλίστρων στο σύνολό τους. Ενισχύοντας περαιτέρω τον τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων σε αναπτυσσόμενες αγορές, το καλοκαίρι του 2014 ο Talanx ξεκίνησε την παροχή Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στη Βραζιλία – συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες εκεί δραστηριότητες του στις Ασφαλίσεις Ιδιωτών / Αντασφαλίσεις.

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης αυξήθηκε σε 103 (102,4) λόγω ασυνήθιστα υψηλού αριθμού μεγάλων ζημιών, που άγγιξαν τα 331 εκ. ευρώ, σημαντικά αυξημένες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (211), κατά το οποίο είχαν σημειωθεί ζημιές από καιρικά φαινόμενα. Το τεχνικό αποτέλεσμα περιορίστηκε σε -61 εκ. ευρώ (-42). Αντίθετα, τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις βελτιώθηκαν κατά 11,9% σε 268 εκ. ευρώ (240) ενισχυμένα από έκτακτα έσοδα από την πώληση επενδύσεων σταθερού εισοδήματος. Τα υψηλότερα καθαρά κέρδη, οδήγησαν σε αύξηση του λειτουργικού κέρδους (ΕΒΙΤ) σε 182 εκ. ευρώ (129). Η συμβολή του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 121 εκ. ευρώ (78).

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *