«European Insurance Intermediary» (Ε.Ι.Ι.) με την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση του Eficert

6 Φεβρουαρίου 2017

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός οργανισμός που εκπροσωπεί την Ελλάδα ως μέλος στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς EFICERT (European Financial Certification Organisation) και στον EIET (European Insurance Education & Training). Στους δύο αυτούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς μετέχουν ως μέλη τα εθνικά ινστιτούτα 20 ευρωπαϊκών χωρών, που έχουν την ευθύνη για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ασφάλιση στη χώρα τους.

Ο EFICERT έχει αναπτύξει και θέσει με διαφανή και κατανοητό τρόπο ομοιογενή και υψηλού επιπέδου standards ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων για εργαζόμενους και διαμεσολαβητές στην ασφαλιστική βιομηχανία στην Ευρώπη σύμφωνα με το SQF - Sectoral Qualification Framework. Αυτό είναι ένα Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Πιστοποιήσεων που αναπτύχθηκε από τον Eficert, καθορίζοντας μεθόδους αναγνώρισης και πιστοποίησης γνώσεων (knowledge), δεξιοτήτων (skills) και ικανοτήτων (competences) σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ασφαλιστικά προγράμματα διαφορετικών επιπέδων. Αυτά υποβάλλονται στην Επιτροπή Πιστοποιήσεων και όταν πιστοποιηθούν από τον Eficert, οδηγούν -κατόπιν εξετάσεων- στην ευρωπαϊκή πιστοποίηση Eficert.

Το ΕΙΑΣ σχεδίασε και υπέβαλε τον περασμένο Ιούλιο στον Eficert το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY (E.I.I.) – SQF3, βασισμένο στις κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Πλαισίου SQF του Eficert. Το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2016 και είναι το πρώτο στην Ελλάδα για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που φέρει την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση του Eficert. Οι διαμεσολαβητές θα επιτυγχάνουν την Επαγγελματική Αριστεία (Business Excellence) βασισμένη στο πρόγραμμα E.I.I. ως το ελάχιστο αποδεκτό επαγγελματικό ασφαλιστικό εκπαιδευτικό προσόν στην Ευρώπη. Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, έναρξη και διάρκεια προγράμματος E.I.I. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY (E.I.I.) αποτελείται από οκτώ (8) εκπαιδευτικές ενότητες, και είναι συνολικής διάρκειας 130 ωρών (115 εκπαιδευτικές ώρες 5ωρης απογευματινής διδασκαλίας μία φορά την εβδομάδα, 10 εκπαιδευτικές ώρες προετοιμασίας για τις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης και 5 ώρες για τη διπλή εξεταστική διαδικασία).

Έναρξη προγράμματος: Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 Το 5μηνο Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου 2017. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικούς συμβούλους, συντονιστές, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων).

Ενότητες Προγράμματος

“European Insurance Intermediary” (E.I.I.) 1 η : Ασφαλιστική Αγορά, Εποπτεία, Φορείς, Νομικό Πλαίσιο 2 η : Επαγγελματική Ανάπτυξη Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 3 η : Προ Συμβατικά με τον πελάτη 4 η : Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός 5 η : Προστασία Έναντι Προσωπικών Κινδύνων 6 η : Προστασία Περιουσίας & Αστικών Ευθυνών 7 η : Αποτελεσματική Επικοινωνία & Διαπραγμάτευση 8 η : Ολική Ποιότητα στην εξυπηρέτηση & Ενδο Συμβατικά με τον πελάτη.

Μετά το τέλος της 4ης και 8ης ενότητας οι συμμετέχοντες θα δώσουν γραπτές -μικτού τύπου- εξετάσεις, η επιτυχία στις οποίες θα τους προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό «EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY» του Eficert, με μοναδικό certification number.

Σκοπός του Προγράμματος

O Ευρωπαίος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής (E.I.I.):  Εργάζεται βάσει συγκεκριμένου επαγγελματικού πλάνου το οποίο διαμορφώνει για ορισμένο χρονικό ορίζοντα και επικαιροποιεί ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

 Οδηγεί τον ιδιώτη υποψήφιο πελάτη του, μέσω της συνομιλίας και της διαδικασίας πώλησης, αυτόνομα και συστηματικά.

 Εξηγεί στον πελάτη τη δική του επαγγελματική εμπειρία, κατάσταση και το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει.

 Κάνει ανάλυση των αναγκών του πελάτη (συλλογή στοιχείων, προσδιορισμό αναγκών και επιθυμιών, προσδιορισμό των κινδύνων που θα πρέπει να καλυφθούν).

 Βρίσκει τις λύσεις (συγκρίνοντας τις ασφαλιστικές ανάγκες και επιθυμίες με τυχόν υφιστάμενες καλύψεις) και αναπτύσσει λύσεις ώστε να καλυφθούν τα «κενά» που υπάρχουν.

 Προτείνει λύσεις και τα κατάλληλα προϊόντα (βάσει αναγκών και οικονομικών δυνατοτήτων) για τον πελάτη και του εξηγεί όρους, διαδικασίες και οφέλη.

 Τηρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες (βοηθάει στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, λαμβάνει υπογραφές και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έγγραφα κ.λπ.), για τη σωστή εκτίμηση του κινδύνου (underwriting) αλλά και την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου από την ασφαλιστική εταιρία.

 Εξυπηρετεί τα Ασφαλιστήρια και τους Ασφαλισμένους (επανεξετάζει τα συμβόλαια και λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και τη διατήρηση των συμβάσεων σε ισχύ, αλλά και βοηθά τους ασφαλισμένους του σε περίπτωση ζημίας -αίτηση αποζημίωσης- με συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία).

Τρόπος και Μέσα Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούν μερικές από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται από κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αναλυτικότερα, εκτός από τις διαλέξεις, θα αξιοποιηθεί μία πληθώρα τεχνικών και μεθόδων εκπαίδευσης (π.χ. μελέτη σύγχρονων περιπτώσεων (case studies), ερωτηματολόγια, ασκήσεις ρόλων (role playing exercises), videos, διαδραστικές ασκήσεις, ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφία), οι οποίες έχουν ως στόχο την πληρέστερη κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού.

Διδάσκοντες Προγράμματος

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι επαγγελματίες σύμβουλοι εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους. Όλοι είναι πιστοποιημένοι εισηγητές από τον ΟΑΕΔ (με κωδικό ΛΑΕΚ), με υψηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις εκπαιδευτών του ΕΙΑΣ βάσει προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.

Επαγγελματικές Προϋποθέσεις Υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των 130 ωρών θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) έτος αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων στον ασφαλιστικό κλάδο και να είναι πιστοποιημένοι από την ΤτΕ ως Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές (Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Ασφαλιστικός Πράκτορας, Μεσίτης Ασφαλίσεων). Κρίνεται χρήσιμο (αλλά όχι απαραίτητο) να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΗΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ε.I.Ι. διοργανώνεται αποκλειστικά από το ΕΙΑΣ και τα μαθήματα διδασκαλίας θα διεξάγονται στα ελληνικά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) κάθε Τρίτη απόγευμα, ώρες 16:00 - 20:15 (κάποιες όμως εβδομάδες τα μαθήματα θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Τετάρτη απόγευμα).

European Insurance Intermediary (E.I.I.) – Ημερομηνίες διδασκαλίας προγράμματος (130 ωρών)

 Φεβρουάριος: Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, Τρίτη 21 Φεβρουαρίου, Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, Τρίτη 28 Φεβρουαρίου

 Μάρτιος: Τρίτη 7 Μαρτίου, Τετάρτη 8 Μαρτίου, Τρίτη 14 Μαρτίου, Τρίτη 21 Μαρτίου, Τετάρτη 22 Μαρτίου, Τρίτη 28 Μαρτίου

 Απρίλιος: Τρίτη 4 Απριλίου, Μ. Τρίτη 11 Απριλίου, Τετάρτη 19 Απριλίου, Τρίτη 25 Απριλίου

 Μάιος: Τρίτη 2 Μαΐου, Τρίτη 9 Μαΐου, Τετάρτη 10 Μαΐου, Τρίτη 16 Μαΐου, Τρίτη 23 Μαΐου, Τρίτη 30 Μαΐου

 Ιούνιος: Τρίτη 6 Ιουνίου, Τρίτη 13 Ιουνίου, Τρίτη 20 Ιουνίου, Τρίτη 27 Ιουνίου, Τετάρτη 28 Ιουνίου

 Ιούλιος: Τρίτη 4 Ιουλίου

Τo ΕIΑΣ διατηρεί τo δικαίωμα, εφόσον παραστεί ανάγκη, vα πραγματοποιήσει αλλαγές στις ημερομηνίες. Οι αιτήσεις εγγραφής των υποψηφίων μαζί με την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων, θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων εγγραφής λόγω του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής (25) στο πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων είναι οι εκπαιδευόμενοι να επιδείξουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά, μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους, αντίγραφο του σε ισχύ Δελτίου Επαγγελματικής Ταυτότητας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, μέλους του αντίστοιχου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το Πρόγραμμα E.I.I. (διάρκειας 130 ωρών) τα δίδακτρα καθορίζονται ως εξής:

 Εργαζόμενοι Εταιριών - Μελών ΕΙΑΣ: 1.000 € / άτομο  Πολλαπλές συμμετοχές (3 ή περισσότερα άτομα): 900 € / άτομο

 Εργαζόμενοι Εταιριών - μη Μελών ΕΙΑΣ: 1.100 € / άτομο Επιπλέον του παραπάνω κόστους συμμετοχής στο Πρόγραμμα E.I.I., καταβάλλεται για εξέταστρα και κόστος πιστοποίησης Eficert και το ποσό των 130 € / άτομο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις, το 50% με την αίτηση εγγραφής και το 50% την εβδομάδα από 24 έως 28 Απριλίου 2017. Με την β΄ δόση των διδάκτρων καταβάλλεται επιπλέον και το ποσό των 130€ για τα εξέταστρα πιστοποίησης Eficert. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα το ΕΙΑΣ προσφέρει τη δυνατότητα καταβολής του ποσού των διδάκτρων σε τρεις άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας. Στο κόστος του προγράμματος περιλαμβάνεται:

 Το κόστος εκπαίδευσης των συμμετεχόντων και το κόστος προετοιμασίας του εκπαιδευτικού υλικού και των σημειώσεων που διανέμονται στους εκπαιδευόμενους.

 Το κόστος φιλοξενίας όλου του υλικού για τους εκπαιδευόμενους σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΙΑΣ, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση.

 Το κόστος σύνταξης ενημερωτικού εντύπου εκπαιδευόμενων με αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, κανονισμό λειτουργίας παρακολούθησης του προγράμματος και της εξεταστικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει.

 Το κόστος εξέτασης

 Το κόστος πιστοποίησης και λήψης του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού από τον Eficert και το ΕΙΑΣ.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – 2 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Ειδικά για τους έμπειρους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 10 έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων στον ασφαλιστικό κλάδο και είναι πιστοποιημένοι από την ΤτΕ ως Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, το ΕΙΑΣ οργανώνει και τους δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα 2 ο τμήμα διδασκαλίας του προγράμματος “European Insurance Intermediary” με την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση του Eficert.

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 65 εκπαιδευτικών ωρών, περιλαμβάνει την ίδια ύλη των 8 ενοτήτων με τη διάρκεια διδασκαλίας να είναι μειωμένη σε 60 εκπαιδευτικές ώρες, ενώ οι γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης παραμένουν 5 ώρες για τη διπλή εξεταστική διαδικασία. Το δεύτερο αυτό πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017. Οι αιτήσεις εγγραφής των υποψηφίων μαζί με την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017. European Insurance Intermediary (E.I.I.)

– Ημερομηνίες διδασκαλίας προγράμματος (65 ωρών)  Μάρτιος: Πέμπτη 2 Μαρτίου, Πέμπτη 9 Μαρτίου , Πέμπτη 16 Μαρτίου, Πέμπτη 23 Μαρτίου, Πέμπτη 30 Μαρτίου  Απρίλιος: Πέμπτη 6 Απριλίου, Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου  Μάϊος: Πέμπτη 11 Μαΐου, Πέμπτη 18 Μαΐου, Πέμπτη 25 Μαΐου  Ιούνιος: Πέμπτη 1 Ιουνίου, Πέμπτη 8 Ιουνίου, Πέμπτη 15 Ιουνίου, Πέμπτη 22 Ιουνίου

ΚΟΣΤΟΣ 2 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για το Πρόγραμμα E.I.I. (διάρκειας 65 ωρών) τα δίδακτρα καθορίζονται ως εξής:  Εργαζόμενοι Εταιριών - Μελών ΕΙΑΣ: 550 € / άτομο  Πολλαπλές συμμετοχές (3 ή περισσότερα άτομα): 500 € / άτομο  Εργαζόμενοι Εταιριών - μη Μελών ΕΙΑΣ: 600 € / άτομο Επιπλέον του παραπάνω κόστους συμμετοχής στο Πρόγραμμα E.I.I., καταβάλλεται για εξέταστρα και κόστος πιστοποίησης Eficert και το ποσό των 130 € / άτομο.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις, το 50% με την αίτηση εγγραφής και το 50% την εβδομάδα από 24 έως 28 Απριλίου 2017. Με την β΄ δόση των διδάκτρων καταβάλλεται επιπλέον και το ποσό των 130€ για τα εξέταστρα πιστοποίησης Eficert. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα το ΕΙΑΣ προσφέρει τη δυνατότητα καταβολής του ποσού των διδάκτρων σε τρεις άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΙΑΣ (T: 210 9219660 & 210 9219684, Ε-mail: eiasinfo@eias.gr & eias@ath.forthnet.gr, Web site: www.eias.gr).

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Διεύρυνση συνεργασίας ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ & MG Insurance Strategy για την ασφάλιση iPhone & iPad

Στη διεύρυνση της ιδιαίτερα επιτυχημένης συνεργασίας τους προχώρησαν η  ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ - Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων και η MG Insurance...

Close