ΕΑΕΕ: Στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι ασφαλιστικές

29 Ιουνίου 2020

Με σχετική της εγκύκλιο η ΕΑΕΕ ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Β’-2470/22.6.2020) η απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 1138/2020 του Υφυπουργού Οικονομικών, κου Βεσυρόπουλου, με την οποία καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, τα προς διαβίβαση δεδομένα, ο χρόνος και οι επιμέρους υποχρεώσεις των οντοτήτων ως προς τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 15 Α του ν. 4174/2013. Το πλήρες αντίγραφο του ΦΕΚ επισυνάπτεται στο παρόν.

Ως εισαγωγικό σχόλιο αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ε.Α.Ε.Ε. έχει πραγματοποιήσει μέσω της ειδικής Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων σειρά επαφών με το αρμόδιο επιτελείο της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αναδειχθούν οι οργανωτικές πτυχές του ασφαλιστικού τομέα και η ανάγκη εξειδικευμένης προσέγγισης των συναλλαγών που πραγματοποιούνται εντός του ασφαλιστικού κυκλώματος. Για το λόγο αυτό, όπως σας έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εγκυκλίους μας, η Α.Α.Δ.Ε. έχει δεσμευθεί επί της αρχής για την διοργάνωση συνάντησης ηλεκτρονικής, δεδομένων των ιδιαίτερων περιστάσεων λόγω COVID-19, η οποία θα έχει σαν στόχο την ενημέρωση των εταιριών – μελών για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Για τις λεπτομέρειες της εν λόγω συνάντησης θα ενημερωθείτε στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τις διατάξεις της απόφασης, επισημαίνονται ενδεικτικά οι εξής:

ΑΡΘΡΟ 2:

Με τις ως άνω διατάξεις ορίζεται η καθολική εφαρμογή της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, εγγραφών, αρχείων και βιβλίων, με ελάχιστες εξαιρέσεις οι οποίες εξαντλούνται στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και σε φορείς του Δημοσίου, υπό τον όρο ότι δεν διενεργούν πράξεις υποκείμενες σε ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται κανονικά στο πεδίο εφαρμογής της νέας απόφασης και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Η Ε.Α.Ε.Ε. είχε επιδιώξει την εξαίρεση του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, προτάσσοντας το γεγονός ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ιδιάζουσας μορφής, μη υποκείμενη στο καθεστώς του ΦΠΑ.

Τα προς διαβίβαση δεδομένα είναι εκείνα τα οποία διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους.

ΑΡΘΡΟ 3:

Το ως άνω άρθρο καθορίζει τα δεδομένα που θα πρέπει να διαβιβάζονται, προβλέποντας ειδικότερα την τυποποίηση των σχετικών παραστατικών, τα οποία θα περιέχουν τα απαιτούμενα δεδομένα με βάση το Παράρτημα που προσαρτάται στην απόφαση (βλ. ενδεικτικά Στήλη 29 σχετικά με το φόρο ασφαλίστρων).

ΑΡΘΡΟ 4:

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι τα δεδομένα που προσδιορίζονται από το άρθρο 3, διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA, υπό τη μορφή σύνοψης, χωρίς αναλυτική διάκριση των ειδών και των εγγραφών.

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών/ υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση), τα προβλεπόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο τον λήπτη. Σε αυτή την κατηγορία στοιχείων φαίνεται να εμπίπτουν οι εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις αμοιβές που καταβάλλουν στους συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Περαιτέρω, η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται κατά την παρ. 6 του ίδιου άρθρου, μέσω των ακόλουθων τρόπων:

(α) μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (β) μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες και διασυνδέονται με την ΑΑΔΕ μέσω διεπαφής
(γ) μέσω ειδικής φόρμας καταχώρισης για συγκεκριμένες, αυστηρά καθορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να αφορούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 5:

Το άρθρο 5 καθορίζει τους χρόνους υποβολής των απαιτούμενων δεδομένων που αφορούν σε έσοδα από χονδρικές συναλλαγές , με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

  • σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (βλ. παραπάνω άρθρο 4 παρ. 6 περ. α)
  • σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω τω προβλεπόμενων στην περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 4 προγραμμάτων. Εξαιρετικά για το 2020, τα δεδομένα διαβιβάζονται εντός 5 ημερών από την έκδοσή τους και όχι αργότερα από την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν
  • μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν για τα δεδομένα που διαβιβάζονται με τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης

Αντίστοιχα καθορίζονται οι χρόνοι όσον αφορά τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές.

Ως προς τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/ εξόδων, αυτές διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου.

Τέλος, ως ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης στην ΑΑΔΕ λαμβάνεται η ημερομηνία χορήγησης του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 7:

Με το άρθρο 7 της απόφασης ορίζονται οι χρόνοι έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας ως εξής:

  • Από τις 20.07.2020 προβλέπεται η υποχρεωτική διαβίβαση στη νέα πλατφόρμα των δεδομένων της σύνοψης εσόδων και εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης
  • Από την 1η.10.2020 προβλέπεται η υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, με τους λοιπούς τρόπους που ορίζει το άρθρο 4 (βλ. ως άνω)
  • Μέχρι τις 31.12.2020 διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων καθώς και τα δεδομένα σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2020 έως τις 30.9.2020. Μέχρι τις 28.2.2021 διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2020 έως τις 30.9.2020
  • Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 30.9.2020 διενεργείται έως τις 31.12.2020

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Υδρόγειος: Διεθνής πιστοποίηση για το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική έλαβε διεθνή πιστοποίηση για το ολοκληρωμένο Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας που έχει εκπονήσει και εφαρμόζει, με στόχο την...

Close