ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου

12 Ιουλίου 2019

Κτηνοτροφικών και Γαλακτοπαραγωγικών Μονάδων, Ορνιθοτροφείων 
και Πτηνοτροφείων, Κονικλοτροφείων και Ιχθυοκαλλιεργειών
Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας της Χώρας μας αποτελεί σημαντικό «μοχλό» της αναπτυξιακής της προοπτικής, προσφέρει πολυποίκιλες ευκαιρίες απασχόλησης και πολυάριθμες θέσεις εργασίας, ενώ συμμετέχει κατά πολύ στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αλλά και στην εξωστρέφεια και στον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας μας.

Μεταξύ των υποτομέων του, η κτηνοτροφία και η αλιεία, καθώς και οι περί αυτές οικονομικές δραστηριότητες, παρουσιάζουν αξιοπρόσεκτο ασφαλιστικό ενδιαφέρον. Οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι γαλακτοπαραγωγικές, τα ορνιθοτροφεία, τα κονικλοτροφεία (εκτροφεία κουνελιών) και οι ιχθυοκαλλιέργειες, αποτελούν, μεταξύ άλλων, αξιόλογα πεδία ανάπτυξης ασφαλιστικών εργασιών, καθώς εμφανίζονται μεγάλες προοπτικές ασφαλιστέας ύλης, πρωτίστως λόγω των κινδύνων στους οποίους υπόκεινται.

Μάλιστα, καθώς οι επενδύσεις στην ευρύτερη κτηνοτροφία και αλιεία προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά, κατά τη διάρκεια των αμέσως επομένων ετών, το ασφαλιστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, αναμένεται επίσης να αυξηθεί.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, εισαγάγει τα διοικητικά στελέχη και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας στις ευκαιρίες αυτού του τομέως και αναπτύσσει λεπτομερώς τα κύρια θέματα ασφαλιστικής τεχνικής, στο πλαίσιο της ακόλουθης αναλυτικής θεματολογίας:

 • Η Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία στις Ασφαλίσεις Ζωικού Κεφαλαίου
 • Τομείς της Αγοράς
 • Ευκαιρίες Ασφάλισης
 • Μεγέθη και Προοπτικές
 • Τυπικά Προϊόντα και Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου
 • Εφαρμογές στην Κτηνοτροφία και στις Μονάδες της
 • Εφαρμογές στην Αλιεία και στις Μονάδες της
 • Δομή Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις και Παροχές
 • Κύριοι Όροι και Εξαιρέσεις
 • Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων
 • Τεχνικές Εκτιμήσεων και Πραγματογνωμοσύνης
 • Τεχνικές Underwriting
 • Τεχνικές Διαπραγμάτευσης, Ανάληψης ή Απόρριψης Κινδύνου
 • Αντασφαλιστική Τεχνική
 • Πρωτόκολλα Διαδικασιών
 • Έκδοση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Τροποποίηση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Αποζημιωτική Πολιτική και Διακανονισμός Ζημιών
 • Οφέλη εκ της Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου
 • Τεχνικές Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας αυτών των Ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιό τους και τις δυνατότητες πωλήσεών τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, κυρίως του Τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις Ασφαλίσεις Ζωικού Κεφαλαίου, προς το σκοπό της εξειδίκευσής τους, της απόδοσης της εργασίας τους και της εξέλιξής τους, δια της συνεισφοράς τους στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών ευθύνης τους.
 • Στελέχη των Τομέων Underwriting, Πραγματογνωμοσύνης, Αποζημιωτικής Πολιτικής και Διακανονισμού Ζημιών, που επιθυμούν να διευρύνουν, να επικαιροποιήσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στην αξιολόγηση των Ασφαλιστικών κινδύνων επί του σημαντικού αυτού θέματος.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Management, Product Development, Product Engineeringκαι Αναλογιστικών Τμημάτων, που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά των Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, προς όφελος της λειτουργικότητάς τους και των προοπτικών εξέλιξης της εργασίας τους.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά των Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου και να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.
 • Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα δανείων σε επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεων Ζωικού Κεφαλαίου.
 • Επαγγελματίες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως δικηγόρους, γεωπόνους και πραγματογνώμονες,  που οι εργασίες τους συσχετίζονται με το περιβάλλον του πρωτογενούς τομέως της οικονομίας.
 • Επιχειρηματίες εκμεταλλεύσεων Ζωικού Κεφαλαίου.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους:

 • Κατανόηση της λειτουργίας του Τομέως Ζωικού Κεφαλαίου της οικονομίας μας, της οργάνωσής του και των κινδύνων που τον απειλούν.
 • Εξοικείωση του εκπαιδευτικού κοινού με τα εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων και τις μορφές συστημάτων Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου.
 • Εμπλουτισμός εμπειριών και εμβάθυνση γνώσεων στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις Ασφαλίσεις Ζωικού Κεφαλαίου.
 • Απόκτηση συστηματικής τεχνογνωσίας, αξιολόγησης και ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων του τομέως Ζωικού Κεφαλαίου της οικονομίας.
 • Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας υπέρ των Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, προς τον σκοπό αξιοποίησης των ευκαιριών ανάπτυξης των εργασιών τους.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές Ασφαλιστικής Τεχνικής στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re,  Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού.  Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Προσκεκλημένη Guest Speaker είναι η κα Έφη Κοκορέλη, Επί κεφαλής του Τομέως Αγροτικών Ασφαλίσεων και Bancassurance του Ομίλου INTERAMERICAN, μέλους του Ομίλου Achmea. Η κα Κοκορέλη είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor’ s  in Banking and Insurance και έχει αποφοιτήσει από το 2ετες πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Κατά την εργασιακή διαδρομή της στον Όμιλο INTERAMERICAN, έχει διέλθει από θέσεις ευθύνης, των Διευθύνσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ανάληψης Εμπορικών Κινδύνων, Bancassurance, Πωλήσεων και Αγροτικών Ασφαλίσεων. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019.

Εάν προεγγραφείτε έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019, θα έχετε έκπτωση 30% επί των αναγραφομένων διδάκτρων, πλην αυτών της EIAS ALUMNI SOCIETY.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον Flash Player. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Ακολουθεί η Αίτηση Συμμετοχής:

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Groupama: Ταξίδι - επιβράβευση στο Βιετνάμ για τους αποκλειστικούς συνεργάτες

H Groupama Ασφαλιστική διοργάνωσε για τους Συνεργάτες του Δικτύου “Exclusive” μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία στο μακρινό Βιετνάμ, από τις 2...

Close