ΕΙΑΣ: Ασφαλίσεις Απώλειας Ακαθ. Κερδών & Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

18 Ιουνίου 2018

Εξαιρετικά Ενδιαφέρον Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών & Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων
Δευτέρα 25 & Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, 16:00 – 19:20

Περιγραφή και Θεματολογία

Το σημαντικό αυτό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών αναλύει, προς όφελος του Εκπαιδευτικού του κοινού και ευρύτερα των ενδιαφερομένων στελεχών της αγοράς μας, το καίριο θέμα των Ασφαλίσεων Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών & Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων. Μάλιστα, το θέμα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και η ανάλυσή του εμπεριέχουν πραγματικά επίκαιρα χαρακτηριστικά, αφού αναπτύσσονται σε μία περίοδο της οικονομίας μας, κατά την οποία πολλές επιχειρήσεις πλήττονται από κινδύνους που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά πεδία εφαρμογής των ασφαλίσεων και της ασφαλιστικής τεχνικής, καθώς και των μοντέλων αξιολόγησής τους. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αξιοποιεί, προς αυτόν τον σκοπό, τα πλέον σύγχρονα ασφαλιστικά, λογιστικά και σφαιρικότερα οικονομικά «εργαλεία», προκειμένου να παρουσιάσει τις Ασφαλίσεις Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, κατά τρόπο πολύπλευρο και τεκμηριωμένο, έως ολιστικό.

Η επικαιρότητα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, αλλά και η χρηστικότητα του θεματολογίου του είναι πρόδηλες, αφού κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τα μείζονα προβλήματα της Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και της Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων ευρίσκονται πραγματικά ante portas και απασχολούν ολοένα και περισσότερο τον «κόσμο» του ελληνικού επιχειρείν και το «σώμα» των Ελλήνων επιχειρηματιών, σε τρόπο που τα προτεινόμενα σύγχρονα «εργαλεία» ασφάλισης να αποδεικνύονται πραγματικά αναγκαία και ανασταλτικά σημαντικών κινδύνων που απειλούν τις επιχειρήσεις και πολλές από τις κρίσιμες λειτουργίες τους.

Η ύλη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, συνοψίζεται στα εξής θέματα:

α. Συνοπτική Εισαγωγή στις Έννοιες της Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων
β. Αντικείμενο Ασφάλισης Απώλειας Ακαθαρίστων Κερδών
γ. Εκτίμηση Ασφαλιστικού Ποσού
δ. Εκτίμηση Μέγιστης Περιόδου Αποζημίωσης
ε. Εκτίμηση PML (Probable Maximum Loss)
στ. Προβλήματα που ανακύπτουν κατά την Ανάληψη του Κινδύνου και Εκτίμηση της Ζημιάς
ζ. Διαδικασία Ασφάλισης, Ενδεικτικά Παραδείγματα
η. Στοιχεία Εκτίμησης Αποζημιώσεων
θ. Εκκαθάριση Ζημιών, Ενδεικτικά Παραδείγματα

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών & Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των σημαντικών δυνατοτήτων πωλήσεών τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη του Κλάδου Πυρός των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, να επικαιροποιήσουν τη σχετική τεχνογνωσία τους και να την εμπλουτίσουν περαιτέρω, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους.
β. Εμπειρογνώμονες επί του θέματος της Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και της Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, που επιθυμούν να προσθέσουν τα πλέον σύγχρονα ασφαλιστικά, λογιστικά, και οικονομικά «εργαλεία» ανάλυσης, στα μοντέλα εργασίας τους.
γ. Underwriters, Πραγματογνώμονες και Διακανονιστές Ζημιών Περιουσίας που επιθυμούν να εξειδικεύσουν και να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους, προς όφελος της ανταγωνιστικότητάς τους, της επάρκειας των αποφάσεων και επιλογών τους, καθώς και της μελλοντικής προοπτικής της απόδοσης της εργασίας τους.
δ. Στελέχη Πωλήσεων, Μάρκετινγκ, Product Development, Εκπαίδευσης, Operations, Risk Management και Νομικών Υπηρεσιών που η εργασία τους ευλόγως ενισχύεται από την απόκτηση γνώσεων στα θεματικά πεδία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες ασφαλίσεων), που επιθυμούν να αποκτήσουν σημαντικά εφόδια αξιοποίησης των εν λόγω ευκαιριών ασφάλισης, εντός του απαιτητικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.
στ. Στελέχη Τραπεζών που διαχειρίζονται ασφαλιστικά και ευρύτερα επιχειρηματικά θέματα, όπως, ενδεικτικά, θέματα επιχειρηματικών δανείων.

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αποσκοπεί:

α. Στον προσδιορισμό των εννοιών και των πεδίων εφαρμογής της Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων.
β. Στη σαφή περιγραφή των αντικειμένων τους.
γ. Στην πρόταση επαρκών ασφαλιστικών μοντέλων αξιολόγησης και ένταξης των προαναφερόμενων κινδύνων.
δ. Στην ανάπτυξη αποδοτικών εργαλείων εκτίμησης και άμβλυνσης των επιπτώσεων εκ της επέλευσής τους.
ε. Στην συγκροτημένη περιγραφή των εμφανιζόμενων ασφαλιστικών ευκαιριών και του τρόπου αξιοποίησής τους.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Παναγιώτης Στρατής, Οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ειδικός Εμπειρογνώμων και Μέτοχος του Εξειδικευμένου Γραφείου PASCAL & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε., που λειτουργεί στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Cunningham Lindsey. O κος Στρατής διαθέτει μεγάλη εμπειρία, ως Ελεγκτής Πραγματογνώμων Έρευνας Συνθηκών Συμβάντων και Εκτιμήσεων Ζημιών Κινδύνων Ασφαλιστικών Εταιρειών. Είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και συγγραφέας των βιβλίων εξειδικευμένου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος «Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών» και «Απώλεια Ακαθαρίστων Κερδών».

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες - μη Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Ακολουθεί η Αίτηση Συμμετοχής

Underwriter Editors

Η συντακτική ομάδα του Underwriter επεξεργάζεται καθημερινά τα δεδομένα της ασφαλιστικής βιομηχανίας και τα παρουσιάζει με τον χαρακτηριστικό της τρόπο: Πρακτικά, Περιεκτικά και επί της Ουσίας.

Underwriter.gr - Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ:
Παραίτηση Νίκου Κόκκινου από το ΔΣ του ΣΕΜΑ

Ο ΣΕΜΑ ανακοινώνει ότι ο κύριος Νικόλαος Κόκκινος υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, με...

Close